12 terms

electric

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

diàn ( electric)
电脑
diàn nǎo ( computer)
电话
diàn huà ( telephone)
电灯
diàn dēng ( lights)
电线
diàn xiàn ( wire)
电视机
diàn shì jī ( TV set)
电冰箱
diàn bīng xiāng ( fridge)
电影
diàn yǐng ( movie)
电池
diàn chí ( battery)
充电器
chōng diàn qì ( charger)
电风扇
diàn fēng shàn ( fan)
电吹风
diàn chuī fēng ( hair-dryer)