Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

gang1

just

zhi2 fei1

fly directly

ju4

according to on the grounds of

zhuan3 ji1

change flights

yi1 lu4 shang4

on one's way

shun4 li4

smooth successful without a hitch

deng3

wait

ji1 chang3

airport

tan2 talk

negotiate

sheng1 yi

business

tang4

measure word for trip

shen1 ke4 deep

profound

Niu3yue1

New York

gang1

just

zhi2

straight, direct [adj]

zhuan3 ji1

to change flight

zai4

again

yi1 lu4 shang4

on one's way to somewhere

shun4 li4

smooothly

deng3

to wait

ji1 chang3

airport

hai2

even more [adv]

lei4

tired, tiring

xiao3 shi2 hou4

when one was young

tan2

to talk about

sheng1 yi4

business

gen1

to follow

tang4

MW for trips

yin4 xiang4

impression

shen1 ke4

deep

nan2 wang4

memorable

can1 guan1

to visit a place

chang2 cheng2

The Great Wall

gu4 gong1

The Forbidden City

gu3 lao3

ancient, old

jian4 zhu4

building, structure, edifice, architecture

dong3

to understand

qian1

num. thousand

wei2

to surround, to enclose

qiang2

wall

huang2 di4

emperor

jing4 ran2

unexpectedly

zhu4

to live in, to reside

fang2 zi3

house

shu1 fu1

comfortable

gu3 dai4

ancient

xian4 dai

modern

yi2 yang4

the same, alike

o2

intj. of surprise

ci4

MW for # of times

ji4 hua4

to plan to

xue2 xi2

to learn

ti3 yan4

to experience personally [usu. a kind of life]

sheng1 huo4

life, livelihood

fu4 mu3

parents

lu:3 guan3

hotel

wan2 quan2

completely

ji1 hui4

chance, opportunity

da3 jiao1 dao4

to make contact with sb.

guan1 guang1 ke4

tourist

shi4

type, style

lu:3 you2

tour

liao3 jie3

to understand; understanding [n.]

fu1 qian3 adj.

[of ones understanding of a subject or issue superficial, shallow

jin4 liang4

adv. to the fullest [amount, degree, etc.]

zhong1 guo2 hua4

to become Chinese, to be like Chinese

tong2 yang4

same

zong3

always, invariably

chu1 zhong1

jr. high school

ye3 wai4 qiu2 sheng1

outdoor education

cha4 bu duo1

almost the same

ci4 ji1

exciting

hao3 wan2

fun

qi2 shi2

actually

zhi3 yao4

conj. so long as

she4 shi4

Celsius

du4

MW for degrees

tian1 qi4

weather

kong1 tiao2

air conditioning

wei4 mian3

adv. rather, a bit too

jin1 bu4 qi3

unable to stand [tests, trials, etc.]

kao3 yan4

n. test, trial

zhou1 mo4

weekend

da3 suan4

to plan to, to intend to

ying4 wo4

n. "hard sleeper" train seat

ruan3 wo4

"soft sleeper" train seat

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording