86 terms

All Things Considered- Chapter 1 Pin Yin to English

STUDY
PLAY
gang1
just
zhi2 fei1
fly directly
ju4
according to on the grounds of
zhuan3 ji1
change flights
yi1 lu4 shang4
on one's way
shun4 li4
smooth successful without a hitch
deng3
wait
ji1 chang3
airport
tan2 talk
negotiate
sheng1 yi
business
tang4
measure word for trip
shen1 ke4 deep
profound
Niu3yue1
New York
gang1
just
zhi2
straight, direct [adj]
zhuan3 ji1
to change flight
zai4
again
yi1 lu4 shang4
on one's way to somewhere
shun4 li4
smooothly
deng3
to wait
ji1 chang3
airport
hai2
even more [adv]
lei4
tired, tiring
xiao3 shi2 hou4
when one was young
tan2
to talk about
sheng1 yi4
business
gen1
to follow
tang4
MW for trips
yin4 xiang4
impression
shen1 ke4
deep
nan2 wang4
memorable
can1 guan1
to visit a place
chang2 cheng2
The Great Wall
gu4 gong1
The Forbidden City
gu3 lao3
ancient, old
jian4 zhu4
building, structure, edifice, architecture
dong3
to understand
qian1
num. thousand
wei2
to surround, to enclose
qiang2
wall
huang2 di4
emperor
jing4 ran2
unexpectedly
zhu4
to live in, to reside
fang2 zi3
house
shu1 fu1
comfortable
gu3 dai4
ancient
xian4 dai
modern
yi2 yang4
the same, alike
o2
intj. of surprise
ci4
MW for # of times
ji4 hua4
to plan to
xue2 xi2
to learn
ti3 yan4
to experience personally [usu. a kind of life]
sheng1 huo4
life, livelihood
fu4 mu3
parents
lu:3 guan3
hotel
wan2 quan2
completely
ji1 hui4
chance, opportunity
da3 jiao1 dao4
to make contact with sb.
guan1 guang1 ke4
tourist
shi4
type, style
lu:3 you2
tour
liao3 jie3
to understand; understanding [n.]
fu1 qian3 adj.
[of ones understanding of a subject or issue superficial, shallow
jin4 liang4
adv. to the fullest [amount, degree, etc.]
zhong1 guo2 hua4
to become Chinese, to be like Chinese
tong2 yang4
same
zong3
always, invariably
chu1 zhong1
jr. high school
ye3 wai4 qiu2 sheng1
outdoor education
cha4 bu duo1
almost the same
ci4 ji1
exciting
hao3 wan2
fun
qi2 shi2
actually
zhi3 yao4
conj. so long as
she4 shi4
Celsius
du4
MW for degrees
tian1 qi4
weather
kong1 tiao2
air conditioning
wei4 mian3
adv. rather, a bit too
jin1 bu4 qi3
unable to stand [tests, trials, etc.]
kao3 yan4
n. test, trial
zhou1 mo4
weekend
da3 suan4
to plan to, to intend to
ying4 wo4
n. "hard sleeper" train seat
ruan3 wo4
"soft sleeper" train seat