NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. receive
 2. dividend
 3. expand
 4. surplus
 5. tax credit
 1. a osztalék
 2. b bővít
 3. c beruházási adókedvezmény
 4. d többlet, felesleg
 5. e kap

5 Multiple choice questions

 1. vminek alávetett
 2. alapít, létrehoz
 3. a leírás törvényes mértéke
 4. fejlesztés, fejlődés
 5. adómentességi időszak, adószünet

5 True/False questions

 1. reinvestújra befektet

        

 2. social securitytársadalombiztosítás

        

 3. residenceosztalék

        

 4. association, organisationegyesület, szervezet

        

 5. justifykezdeti