NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. achieve
 2. initial
 3. exempt from
 4. statutory deduction rate
 5. point of view
 1. a a leírás törvényes mértéke
 2. b mentes vmitől
 3. c kezdeti
 4. d elér
 5. e szempontból

5 Multiple choice questions

 1. adókötelezettség
 2. előnyben részesítés
 3. adókedvezmények
 4. levonás
 5. osztalék

5 True/False questions

 1. removemegszüntet

        

 2. includingbeleértve

        

 3. participantrésztvevő

        

 4. developmentosztalék

        

 5. expectbővít