NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. additionally
 2. derive from
 3. tax benefits
 4. initial
 5. residence
 1. a adókedvezmények
 2. b ezen kívül, ráadásul
 3. c kezdeti
 4. d tartózkodási hely
 5. e vmiből származik

5 Multiple choice questions

 1. vállalkozás
 2. fokozatosan
 3. mentes vmitől
 4. behajthatatlan követelés
 5. alapít, létrehoz

5 True/False questions

 1. expandelvár

        

 2. contributionhozzájárulás

        

 3. includingbeleértve

        

 4. subject tovminek alávetett

        

 5. expectelvár