NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tax deductible
 2. establish
 3. unemployment contribution
 4. justify
 5. irrespective of sg
 1. a adóalapból levonható
 2. b alapít, létrehoz
 3. c munkanélküli hozzájárulás
 4. d tekintet nélkül vmire
 5. e indokol, igazol

5 Multiple choice questions

 1. a leírás törvényes mértéke
 2. adóbevallást benyújt
 3. adókedvezmények
 4. jogi személy
 5. behajthatatlan követelés

5 True/False questions

 1. expandbővít

        

 2. developmentfejlesztés, fejlődés

        

 3. exempt frommentes vmitől

        

 4. tax creditberuházási adókedvezmény

        

 5. association, organisationegyesület, szervezet