NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. expand
 2. tax allowance
 3. reinvest
 4. receive
 5. bad debt
 1. a behajthatatlan követelés
 2. b újra befektet
 3. c adóengedmény
 4. d bővít
 5. e kap

5 Multiple choice questions

 1. adócsökkentés
 2. szempontból
 3. beleértve
 4. vmiből származik
 5. mentes vmitől

5 True/False questions

 1. establishtöbblet, felesleg

        

 2. exclusivelykizárólagosan

        

 3. incurfelmerül

        

 4. association, organisationlevonás

        

 5. graduallyfokozatosan