NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. statutory deduction rate
 2. tax deductible
 3. tax liability
 4. oblige
 5. costs incurred
 1. a a leírás törvényes mértéke
 2. b adókötelezettség
 3. c adóalapból levonható
 4. d kötelez
 5. e felmerülő költségek

5 Multiple choice questions

 1. vmiből származik
 2. újra befektet
 3. adóengedmény
 4. fokozatosan
 5. összekapcsol vmivel

5 True/False questions

 1. file a tax returnadókönnyítés

        

 2. bad debtbehajthatatlan követelés

        

 3. exclusivelykizárólagosan

        

 4. exempt frommentes vmitől

        

 5. justifykezdeti