NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. contribution
 2. costs incurred
 3. initial
 4. associate with
 5. justify
 1. a kezdeti
 2. b indokol, igazol
 3. c hozzájárulás
 4. d felmerülő költségek
 5. e összekapcsol vmivel

5 Multiple choice questions

 1. kötelez
 2. levonás
 3. behajthatatlan követelés
 4. szempontból
 5. adomány

5 True/False questions

 1. subject toelvár

        

 2. tax holidayadókönnyítés

        

 3. residenceelőnyben részesítés

        

 4. exclusivelybeleértve

        

 5. legal entityjogi személy

        

Create Set