NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. justify
 2. exclusively
 3. venture
 4. preference
 5. expect
 1. a elvár
 2. b indokol, igazol
 3. c vállalkozás
 4. d előnyben részesítés
 5. e kizárólagosan

5 Multiple choice questions

 1. adóbevallást benyújt
 2. ezen kívül, ráadásul
 3. felmerül
 4. bejegyzett székhely
 5. egyesület, szervezet

5 True/False questions

 1. tax allowanceadómentességi időszak, adószünet

        

 2. irrespective of sgvmiből származik

        

 3. expandbővít

        

 4. obligemegszüntet

        

 5. contributionadomány

        

Create Set