NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. justify
 2. rebate
 3. initial
 4. file a tax return
 5. tax liability
 1. a adókötelezettség
 2. b adóbevallást benyújt
 3. c kezdeti
 4. d engedmény, csökkentés
 5. e indokol, igazol

5 Multiple choice questions

 1. kizárólagosan
 2. kap
 3. adomány
 4. tartózkodási hely
 5. mentes vmitől

5 True/False questions

 1. additionallykezdeti

        

 2. irrespective of sgvmiből származik

        

 3. tax deductibleadócsökkentés

        

 4. unemployment contributionhozzájárulás

        

 5. registered officeelőnyben részesítés