NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. oblige
 2. point of view
 3. derive from
 4. gradually
 5. tax benefits
 1. a adókedvezmények
 2. b szempontból
 3. c kötelez
 4. d vmiből származik
 5. e fokozatosan

5 Multiple choice questions

 1. adóalapból levonható
 2. többlet, felesleg
 3. alapít, létrehoz
 4. megszüntet
 5. adókötelezettség

5 True/False questions

 1. deduction, subtractionlevonás

        

 2. donationkezdeti

        

 3. venturefelmerül

        

 4. legal entitytársadalombiztosítás

        

 5. tax creditberuházási adókedvezmény