NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. debit card
 2. to pay by credit card
 3. individual account
 4. individual retirement account
 5. overdraft
 1. a kredi kartı ile ödeme yapmak
 2. b bireysel hesap
 3. c
  bankamatik kartı, harcama tutarını doğrudan hesaptan düşüren kart
 4. d ek hesap, banka hesabında para kalmaması nedeniyle bankanın kısa süreliğine verdiği avans (isim)
 5. e bireysel emeklilik hesabı (isim)

5 Multiple choice questions

 1. ödünç para almak
 2. onay, tasdik (isim)
 3. banka işlemi, alım satım işlemi (isim)

 4. fatura (isim)
 5. PIN kodu, kişisel şifre (isim)

5 True/False questions

 1. bank accountortak hesap

        

 2. to withdrawbankadan para çekmek (fiil)

        

 3. check (British: cheque)
  çek, para yerine kullanılan bir ödeme aracı (isim)

        

 4. vaulthesap denetimi, inceleme (isim)

        

 5. auditkasa dairesi (isim)