Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Vasco da Gama

Nakarating sa Calicut,India

Alfonso de Albaquerque

Sumakop sa Goa

Bartolomew Diaz

Nakarating sa Cape of Good Hope

Rusticiano

May-akda ng "The Travels of Marco Polo"

Ferdinand Magellan

Unang mangagalugad na nakarating sa Pilipinas

caravel

Sina-unang bapor (ship) na gamit ng mga manggagalugad

astrolabe

Instrumentong nagtatakda ng kinalulugaran ng bapor sa karagatan

compass

Nagbibigay direksyon sa karagatn

Portugal

Bansang nagpadala ng unanng ekspidesyon sa Silangan

Krusada

Ang pangyayaring makilala ng mga Europeo ang mga produktong asyano

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording