αγοράζω

I buy

ακάθαρτος

Unclean

άνεμος

A wind

αρνίον

A lamb

γε

Indeed, At last, really, even

διδαχή

Teaching (didactic)

ελεέω

I have mercy

ελπίζω

I hope

επικαλέω

I call, name
(middle) I invoke, appeal to

επιτιμάω

I rebuke, warn

καθαρίζω

I cleanse

ναί

yea, truly, yes

ομοίως

likewise

παραγγέλλω

I command, charge

παρέρχομαι

I pass by, pass away; I arrive

παρρησία

boldness of speech, confidence

πλήν

however, but only

πλήν, γ

Except (gen. form)

σκανδαλίζω

I cause to stumble (scandalize)

σκότος

darkness

συνείδησις

conscience

φαίνω

I shine, appear (phantom)

φεύγω

I flee (fugitive)

φυλή

A tribe (phylum)

αναγινώσκω

I read

αρνέομαι

I deny

βιβλίον

A book

δεικνύω

I show

διαθήκη

A covenant

διακονία

Deacon, Service, Ministry, Waiting at table

δυνατός

powerful, possible

εγγύς

Near

έξεστι

It is lawful

εχθρός

hating; an enemy (if noun)

ήλιος

the Sun (heliocentric)

ιερεύς

A priest

καυχάομαι

I boast

μέλος

A member

μήτε

Neither, Nor

οίνος

Wine

πλ¨ηθος

A multitude (plethora) not οχλός

ποϊος

What sort of? What?

ποτήριον

A cup

συνέρχομαι

I come together

υπομονή

Steadfast endurance

θυλάσσω

I guard

άνθρωπος

A man

από, γ

From (not παρά, γ)

γάρ

For

γίνομαι

I become, am

δέ

but, and

διά, γ

Through

ειμί

I am

είπον

I said

διά, α

On account Of

είς, α

Into

έκ, γ

Out of, Out From

έν, δ

In

επί, γ

Over, on, at the time of

έρχομαι

I come, go

έχω

I have, hold

θεός

God, a god

ίνα

In order that, that (not όπος)

καί

and, even, also

κατά, γ

Down from, against

κατά, α

According to, throughout, during

κύριος

The Lord, a lord

λέγω

I say, speak

μή

not, lest

ο, η, το

the

ος, η, ο

who, which

ότι

that, because

ούτος

this, he, her, it

ού, ούκ, ούχ

not (3 forms)

πας, πασα, παν

every, all (3 forms)

ποιέω

I do, make

πρός, α

to, towards, with

συ

You (thou)

τίς

who? what? which? why?

τις

someone, something, a certain one, a certain thing, anyone, anything

ώς

that, how about

επί, δ

On the basis of, at

επί, α

On, to, against

άγιος

Saints

αδελφός

Brother

ακούω

I hear

αλλά

but, except (strong sense)

ανήρ, ανδρός

Man (2 forms)

αποκρίνομαι

I answer

γη, γης

Earth (2 forms)

γινώσκω

I come to know, learn, know, realize

γυνή, γυναικός

a woman, wife (2 forms)

δίδωμι

I give

δύναμαι

I am powerful, able

εάν

if (subjunctive)

εατοϋ

of himself

ει

if (indicative)

εϊδον

I saw

εϊς, μία, έν

One (3 forms)

εκεϊνος

that

εξέρχομαι

I go out.

ημέρα

Day

θέλω

I will, wish, desire

λαλέω

I speak

λαμβάνω

I take, I receive

λόγος

A Word (not ¨ρημα)

μαθητής

Disciple

μετά, γ

With (not συν, δ)

μετά, α

After

οϊδα

I know

όνομα

A Name (or word)

ουδείς, ουδεμία, ουδέν

No one, None, Nothing, No (3 forms - not μηδείς)

οϋν

Therefore, Then, Accordingly

ουρανός

Heaven

ούτως

Thus

πατήρ, πατρός

Father (2 forms)

περί, γ

Concerning, About

περί, α

Around

πιστεύω

I have faith in, Believe

πίστις

Faith, Belief, Trust (n.)

πνεϋμα

Spirit

πολύς, πολλή, πολύ

Much, Many (3 forms)

υιός

Son

υπό, γ

By

υπό, α

Under

άγγελος

Messenger, Angel

αμαρτία

Sin

άν

Untranslatable, effect of which is to make a statement contingent which would otherwise be definite.

βασιλεία

Kingdom

γράφω

I write

δόξα

Glory

έθνος

Nation, The Gentiles

εισέρχομαι

I go or Come in, into, enter

έργον

Work

εσθίω

I eat

ευρίσκω

I find

ιδού

Behold!

ίστημι

I cause to stand, i stand

καθώς

As, Even as

καρδία

Heart

κόσμος

The world

μέγας, μεγάλη, μέγα

Large, Great (3 forms)

μέν

Postpositive Particle used with δέ

νεκρός

Dead (n.)

νόμος

Law

όστις, ήτις, ότι

Whoever, Whichever, Whatever (3 forms)

όχλος

A Crowd, Multitude

See More

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording