427 terms

Greek Vocab (current)

STUDY
PLAY
αγοράζω
I buy
ακάθαρτος
Unclean
άνεμος
A wind
αρνίον
A lamb
γε
Indeed, At last, really, even
διδαχή
Teaching (didactic)
ελεέω
I have mercy
ελπίζω
I hope
επικαλέω
I call, name
(middle) I invoke, appeal to
επιτιμάω
I rebuke, warn
καθαρίζω
I cleanse
ναί
yea, truly, yes
ομοίως
likewise
παραγγέλλω
I command, charge
παρέρχομαι
I pass by, pass away; I arrive
παρρησία
boldness of speech, confidence
πλήν
however, but only
πλήν, γ
Except (gen. form)
σκανδαλίζω
I cause to stumble (scandalize)
σκότος
darkness
συνείδησις
conscience
φαίνω
I shine, appear (phantom)
φεύγω
I flee (fugitive)
φυλή
A tribe (phylum)
αναγινώσκω
I read
αρνέομαι
I deny
βιβλίον
A book
δεικνύω
I show
διαθήκη
A covenant
διακονία
Deacon, Service, Ministry, Waiting at table
δυνατός
powerful, possible
εγγύς
Near
έξεστι
It is lawful
εχθρός
hating; an enemy (if noun)
ήλιος
the Sun (heliocentric)
ιερεύς
A priest
καυχάομαι
I boast
μέλος
A member
μήτε
Neither, Nor
οίνος
Wine
πλ¨ηθος
A multitude (plethora) not οχλός
ποϊος
What sort of? What?
ποτήριον
A cup
συνέρχομαι
I come together
υπομονή
Steadfast endurance
θυλάσσω
I guard
άνθρωπος
A man
από, γ
From (not παρά, γ)
γάρ
For
γίνομαι
I become, am
δέ
but, and
διά, γ
Through
εγώ
I
ειμί
I am
είπον
I said
διά, α
On account Of
είς, α
Into
έκ, γ
Out of, Out From
έν, δ
In
επί, γ
Over, on, at the time of
έρχομαι
I come, go
έχω
I have, hold
θεός
God, a god
ίνα
In order that, that (not όπος)
καί
and, even, also
κατά, γ
Down from, against
κατά, α
According to, throughout, during
κύριος
The Lord, a lord
λέγω
I say, speak
μή
not, lest
ο, η, το
the
ος, η, ο
who, which
ότι
that, because
ούτος
this, he, her, it
ού, ούκ, ούχ
not (3 forms)
πας, πασα, παν
every, all (3 forms)
ποιέω
I do, make
πρός, α
to, towards, with
συ
You (thou)
τίς
who? what? which? why?
τις
someone, something, a certain one, a certain thing, anyone, anything
ώς
that, how about
επί, δ
On the basis of, at
επί, α
On, to, against
άγιος
Saints
αδελφός
Brother
ακούω
I hear
αλλά
but, except (strong sense)
ανήρ, ανδρός
Man (2 forms)
αποκρίνομαι
I answer
γη, γης
Earth (2 forms)
γινώσκω
I come to know, learn, know, realize
γυνή, γυναικός
a woman, wife (2 forms)
δίδωμι
I give
δύναμαι
I am powerful, able
εάν
if (subjunctive)
εατοϋ
of himself
ει
if (indicative)
εϊδον
I saw
εϊς, μία, έν
One (3 forms)
εκεϊνος
that
εξέρχομαι
I go out.
ή
Or
ημέρα
Day
θέλω
I will, wish, desire
λαλέω
I speak
λαμβάνω
I take, I receive
λόγος
A Word (not ¨ρημα)
μαθητής
Disciple
μετά, γ
With (not συν, δ)
μετά, α
After
οϊδα
I know
όνομα
A Name (or word)
ουδείς, ουδεμία, ουδέν
No one, None, Nothing, No (3 forms - not μηδείς)
οϋν
Therefore, Then, Accordingly
ουρανός
Heaven
ούτως
Thus
πατήρ, πατρός
Father (2 forms)
περί, γ
Concerning, About
περί, α
Around
πιστεύω
I have faith in, Believe
πίστις
Faith, Belief, Trust (n.)
πνεϋμα
Spirit
πολύς, πολλή, πολύ
Much, Many (3 forms)
υιός
Son
υπό, γ
By
υπό, α
Under
άγγελος
Messenger, Angel
αμαρτία
Sin
άν
Untranslatable, effect of which is to make a statement contingent which would otherwise be definite.
βασιλεία
Kingdom
γράφω
I write
δόξα
Glory
έθνος
Nation, The Gentiles
εισέρχομαι
I go or Come in, into, enter
έργον
Work
εσθίω
I eat
ευρίσκω
I find
ιδού
Behold!
ίστημι
I cause to stand, i stand
καθώς
As, Even as
καρδία
Heart
κόσμος
The world
μέγας, μεγάλη, μέγα
Large, Great (3 forms)
μέν
Postpositive Particle used with δέ
νεκρός
Dead (n.)
νόμος
Law
όστις, ήτις, ότι
Whoever, Whichever, Whatever (3 forms)
όχλος
A Crowd, Multitude
παρά, γ
From (not από, γ)
παρά, α
Alongside of
πόλις
City
πορεύομαι
I go, proceed
τε
Enclitic connective particle, weaker in force
τότε
Then, at that time
υπέρ, γ
In behalf of
υπέρ, α
Above
χάρις
Grace
χείρ, χειρός
Hand (2 forms)
παρά, δ
Beside, in the presence of
αγαπάω
I love
αιών
an age
αποστέλλω
I send (note πέμπω)
αρχιερεύς
Chief priest, high priest
αφίημι
I let go, permit, forgive
βάλλω
I throw, I put
βλέπω
I see (not οράω)
δοϋλος
A slave
δύο
Two
εγείρω
I raise up
έως
Until
έως, γ
As far as
ζάω
I live
ζωή
Life
καλέω
I call, name, invite
λαός
A people (laity)
νϋν
Now
όταν
Whenever
ουδέ
And not, not even, neither, nor
πάλιν
again
παραδίδωμι
I hand over, betray
προφήτης
A prophet
σάρξ, σαρκός
flesh (2 forms)
σύν, δ
With (not μετα, γ)
σ¨ωμα
A body
φωνή
A sound, a voice
άλλος
Other, another
αμήν
Verily, truly, amen
αγαθός
Good
αγάπη
Love
αλήθεια
Truth
ανίστημι
I cause to rise, I arise
απέρχομαι
I depart (not υπάγω)
αποθνήσκω
I die
βασιλεύς
A king
δεϊ
It is necessary
δύναμις
Power
εκκλησία
Assembly, Church
εξουσία
Authority
ζητέω
I seek
θάνατος
Death
ίδιος
One's Own (idiosyncrasy)
κρίνω
I judge, decide
μέλλω
I am about to
οδός
A way, road, journey
οϊκος
A house (not οικία)
όλος
Whole (holocaust)
οράω
I see (not βλέπω)
όσος
A great as, as many as
ότε
When
παρακαλέω
I beseech, exhort, console
π¨ως
how?
σώζω
I save
ψυχή
Soul, life, self
ώρα
An hour
αϊμα
Blood
αίρω
I take up, take away
αλλήλων
Of one another
άρτος
Bread, a loaf
γεννάω
I beget
διδάσκω
I teach
δικαιοσύνη
righteousness
ειρήνη
Peace
εκεϊ
there
ερ¨ω
I shall say
έτερος
Other, another, different (heterodoxy)
θάλασσα
the sea
καλός
beautiful, good
οικία
a house (not οϊκος)
ούτε
neither, nor
οφθαλμός
an eye
περιπατέω
I walk, I live
πούς
a foot
πρ¨ωτος
First
τέκνον
a child
τίθημι
I place
τόπος
A place (topography)
φοβέομαι
I fear (phobia)
ακολουθέω
I follow
αναβαίνω
I go up
απόλλυμι
I destroy (middle), I perish
άρχω
I rule, I begin (middle)
έκαστος
each
εκβάλλω
I cast out
ενώπιον, γ
Before
έτι
Still, yet, even
κάθημαι
I sit
καιρός
Time, an appointed time, season
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
No one (3 forms - not ουδείς)
μήτηρ, μητρός
A mother (akin to maternal) (2 forms)
όπου
Where, whither
πίπτω
I fall
πληρόω
I fill, fulfill
προσέρχομαι
I come to
προσεύχομαι
I pray
ώστε
So that
αιτέω
I ask
ανοίγω
I open
αποκτείνω
I kill
απόστολος
An Apostle
βαπτίζω
I baptize
δίκαιος
Right, just, righteous
δώδεκα
twelve
εμός, εμή, εμόν
My, Mine (3 forms)
επτά
Seven
ευαγγέλιον
Good News, The Gospel
ιερόν
A temple
καταβαίνω
I go down
κεφαλή
head
μ¨αλλον
more, rather
μαρτυρέω
I bear witness, testify
πέμπω
I send (not αποστέλλω)
πίνω
I drink
πονηρός
Evil
πρόσωπον
Face
πϋρ, πυρός
Fire (2 forms)
σημεϊον
A sign
στόμα
A mouth (stomach)
τηρέω
I keep
ύδωρ, ύδατος
Water (2 forms)
υπάγω
I depart (not απέρχομαι)
φ¨ως, φωτός
Light (2 forms)
χαίρω
I rejoice
αγαπητός
Beloved
άγω
I lead
αιώνιος
Eternal
απολύω
I release
γραμματεύς
A scribe
δαιμόνιον
A demon
δοκέω
I think; seem
εντολή
a commandment
έξω
without
θέλημα
Will
ιμάτιον
a garment
καρπός
fruit
κηρύσσω
I proclaim
νύξ, νυκτός
Night (2 forms)
όρος, όρους
a mountain (2 forms)
πιστός
faithful, believing
πλοϊον
a boat
πρεσβύτερος
Elder
ρ¨ημα
a word (not λόγος)
σάββατον
the Sabbath
συνάγω
I gather together
τρεϊς, τρία
Three (2 forms)
φέρω
I carry, bear, lead
¨ωδε
hither, here
έξω, γ
Outside
αρχή
A beginning (archaic)
ασπάζομαι
I greet, salute
δέχομαι
I receive
διδάσκαλος
A teacher
δοξάζω
I glorify
επερωτάω
I ask, question, demand of
ήδη
Now, already
θρόνος
A throne
κράξω
I cry out
λοιπός
Remaining as noun, The Rest as adverb
μέσος
Middle, In the Midst
ουχί
Not
πλείων
Larger, More
προσκυνέω
I worship
συναγωγή
A synagogue
τοιοϋτος
Such
υπάρχω
I am, exist
θημί
I say
χαρά
Joy, Delight
άχρι, άχρις
As far as, up to (2 forms)
γλ¨ωσσα
A tongue, language
γραφή
A writing, Scripture
δεξιός
Right (opposite left) (akin to dexterous)
διό
wherefore
ελπίς
Hope
επαγγελία
A promise
έσχατος
Last (eschatology)
ευαγγελίζω
I bring good news, preach good tidings (evangelize)
ευθύς
Straightway, immediately
θεωρέω
I look at, behold
λίθος
A stone
μακάριος
Blessed, happy
μηδέ
But not, nor, not even
μόνος
Alone, only (monologue)
όπως
In order that, that (not ίνα)
παιδίον
An infant, child
παραβολή
A parable
πείθω
I persuade
σοφία
Wisdom
χρόνος
Time (chronology)
αμαρτωλός
Sinful, a sinner
απαγγέλλω
I announce, report
αποδίδωμι
I give back, pay
άρα
Then, Therefore
έμποσθεν
In front of, before
έρημος
Solitary, deserted (hermit)
έτος
A year
καθίζω
I seat, sit
κακός
Bad, devil (cacophony)
κρατέω
I grasp
κρίσις
Judgment (crisis)
μικρός
small, little
ουκέτι
No longer
παραλαμβάνω
I receive
ποϋ
Where? Whither?
πρό
Before
προσφέρω
I bring to, offer
σπείρω
I sow
σωτηρία
Salvation (soteriology)
τρίτος
Third
τυφλός
Blind
φανερόω
I make manifest
φόβος
Fear, terror (phobia)
φυλακή
A guard, prison, watch
χρεία
A need
αμαρτάνω
I sin
ανάστασις
Resurrection (Anastasia)
άπας
All
γενεά
Generation
δεύτερος
Second (Deuteronomy, 2nd installment of law)
δέω
I bind
διώκω
I pursue, persecute
εγγίζω
I come near
επιγινώσκω
I come to know, recognize
ευλογέω
I bless (eulogy)
θαυμάζω
I marvel, wonder at
θεραπεύω
I heal (therapeutic)
θηρίον
A wild beast
θλϊψις
Tribulation
καταοικέω
I inhabit, dwell
λύω
I loose
μέρος
A part
ναός
A temple
όμοιος
Like
σεαυτοϋ
of thyself
σήμερον
today
σπέρμα
a seed (sperm)
σταυρόω
I crucify
τιμή
honor, price
φωνέω
I call (phonetic)
άξιος
worthy
άπτομαι
I touch (rough breathing)
διέρχομαι
I pass through
δικαιόω
I justify, pronounce righteous
επιθυμία
Eager desire, passion
επιτίθημι
I lay upon
εργάζομαι
I work (energy)
ετοιμάζω
I prepare (rough breathing)
ευχαριστέω
I give thanks (Eucharist)
θύρα
A door
ικανός
Sufficient, able, considerable (rough breathing)
καινός
New
κλαίω
I weep
λογίζομαι
I account, reckon (logic)
μισέω
I hate (misogynist - woman hater)
μνημεϊον
a tomb, monument
οικοδομέω
I build, edify
ολίγος
Little, few (oligarchy)
ουαί
Woe! Alas!
πάντοτε
Always
παραγίνομαι
I come, arrive
παρίστημι
I am present, stand by
πάσχω
I suffer
περισσεύω
I abound, am rich
πλανάω
I lead astray
πράσσω
I do, perform
πρόβατον
Sheep
τέλος
End (teleology)
χωρίς
With (with gen.) Without (apart from gen.)