Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Si vis pacem, para bellum

if you wish peace, prepare for war

Salus omnium una nocte certe amissa esset, nisi illa severitas contra istos suscepta esset

The safety of all would certainly have been lost one night, if not for that serverity against those men was undertaken

Si essem mihil conscius ullius culpae, aequo animo hoc malum ferrem.

If I was conscious of any faults to me, I would bear those bad things with calm spirits

minus saepe erres, si scias quid nescias.

you would always error less, is you knew what you do not know

Nil habet infelix paupertas durius in se quam quod ridiculos homines facit

The fact that poverty holds nothing unlucky harder in itself than that it makes me ridiculous.

Cedamus Phoebo et, moniti, meliora sequmur

Let us yield to the Phoecians, having been warned, we must follow better things

Mundus est communis urbs deorum atque hominum; hi enim soli, ratone utentes, iure ac lege vivunt

...

Quae cum ita sint, Catilina, egredere ex urbe; patent portae; proficiscere; nobiscum versari iam diutius non potest; id non feram, non patiar

...

Si in Britanniam profectus esses, nemo in illa tanta insula iure peritior fuisset.

If you had started into Britain, no one in that large island would have been more skilled in law.

spero autem me secutum esse in libellis meis talem temperantiam ut nemo bonus de illis queri possit

I hope, however,

Novisti mores mulierum: dum miliuntur, dum conantur, dum in speculum spectant, annus libitur.

You know the character of women; when they work, when they try, when they look in mirrors, years slip

Homo stultus! Postquam divitias habere coepit, mortuus est!

Stupid man! After he has begun to have to riches, he is dead!

Nemo liber est qui corpori servit.

No one is free who serves the body

Bonis nocet quisquis pepercit malis.

Whoever has spared the bad harms the good

Frustra aut pecuniae aut imperiis aut opibus aut gloriae student; potius studeant virtuti et honori et scientiae et alicui arti.

...

Et Deus ait: Faciamus hominem ad imaginem nostram et praesit piscibus maris bestiisque terrae

And god said: Let men be made in our image and let him be the head of the fish in the sea, and the beast on the ground

Quid facere vellet, ostendit, et illi servo spe libertatis magnisque praemiis persuasit

What he was wishing to make, he showed, and persuaded that slave by great hope and freedom of great reward

In urbe nostra mihi contigit doceri quantum iratus Achilles Graecis nocuisset.

It has befallen to me that in our city must be taught how much the angry Achilles harmed the Greek

Vivite fortiter fortiaque pectora rebus adversis opponite

Live bravely and set against the brave heart

Ignosce saepe alteri, numquam tibi

Forgive others often, never to you.

Dixitque Deus: "Fiat lux". Et facta est lux

And God said, "made light" . And light was made

Magnae res non fiunt sine periculo

Great things are not made without dangers

Omnia fient quae fieri aequum est

All are made which are favorable to be made

Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem!

While we speak, an envious time as fled. Seize the day!

Ante senectutem curavi ut bene viverem; in senectute curo ut bene moriar

Before, I have cared for old men in order to live well; in old age, I care in order to die well

Caret pectus tuum inani ambitione? Caret ira et timore mortis? ignoscis amicis? Fis lenior et melior, accendente senectute?

...

Sapiamus et cedamus! Leve fit onus quod bene fertur

Let us be wise and let us go! A burden becomes light which is made well

Peto a vobis ut patiamini me de studiis humanitatis ac litterarum loqui

I seek from yall in order to allow me to study the culture and speak of literature

Mortalia facta peribunt

Mortal deed will perish

Anni eunt more modoque fluentis aquae. Numquam hora quae praeteriit potest redire; utamur aetate

...

Frater meus orat ne abeas domo

My brother pleads that you not leave the house

Tertia hora foris ibam Sacra Via, ut meus mos est

I was going bravely for three hours along the Sacred Way, as it is my custom

Eo tempore, Syracusis captis, Marcellus multa Romam misit; Syracusis autem multa atque pulcherrima reliquit

With Syracuse having been captured, I fear that Marcellus sent many things to Rome; however he left many beautiful things to Syracuse.

Iram populi perre non potero, si in exsilium ieris.

I will not be able to bear the anger of the people, if you go into exile

Ipse Romam redirem, si satis consilii de hac re haberem

I myself would return to rome, if i had enough planning of those things

Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore; nox tibi longa venit, nec reditura dies.

While the fates allow us, let us satisfy our eyes with love; a long night comes to you, and day will not return

Se omnes Caesari ad pedes proiecerunt.

All men threw themselves at the feet of Caesar

Quis est cui haec res publica atque possessio libertatis non sint carae et dulces?

Who is whom in this republic and in the possession of liberty are not dear and sweet?

Quare, quid est quod tibi iam in hac urbe placere possit, in qua nemo est qui te non metuat.

Wherefore, what is that which can please you in this city, in which there is no one to does not fear you?

Tibi soli neces multorum civium impunitae ac liberae fuerunt.

To you alone the murder of many citizens were unpunished and flee from liberty.

Ille mihi semper deus erit

That man will always be a god to me

Paravisse divitias fuit multis hominibus non finis sed mutatio malorum

To have prepared the wealth was for many men not the end, but the change of evil

Nunc est bibendum; nunc pede libero pulsanda tellus

...

Coniurationem nascentem non credendo corroboraverunt

...

Multi autem propter gloriae cupiditatem sunt cupidi bellorum gerendorum

Many men, however, on account of glory and desire, are desiring to carry on the war

curemus ne poena maior sit quam culpa; prohibenda autem maxime est ira in puniendo

Let us take care lest the punishment is greater than the crime; However anger must be prohibited greatly in punishment

Regulus laudandus est in conservando iure iurando

Regulus must be praised in conserving the oath

Transitus ad senectutem nos avocat a rebus gerendis et corpus facit infirmius

The transit to old age drives us away from performing things and makes the body weak

Semper metuendo sapiends vitat malum

The wise man always avoids evil by means of fear

Fama vires acquirit eundo

Fame requires strength by doing.

Quattuor causas reperio cur senectus misera videatur. Videamus quam iusta quaeque earum sit.

I find four causes why old age is seen as miserable. Let is see how how right each one if them is.

Necesse est enim sit alterum de duobus: aut mors sensus omnino aufert aut animus in alium locum morte abit. Si mores smno similis est sensusque exstinguuntur, di boni, quid lucri est mori!

...

Nonne unum exeplum luxuriae aut cupiditatis multum mali facit?

surely not one example of luxury or desire makes much evil

Nonne vides etiam guttas, in saxa cadendo, pertundere ille saxa?

Surly you see even that drops of water, falling onto the rock, bore a hole through that rock.

Antonius, unus ex inimicus et vir minimae clementiae, iussit Ciceronem interfici et caput eius inter duas manus in Rostris poni

Antonius, one of his personal enemies and the man of very little mildness, ordered Cicero to be killed and his head to be put between two hands in the Rostra.

Salve, nec minimo puella naso nec bello pede nec nigris ocellis nec longis digitis nec ore sicco!

hello, girl with neither a small nose, nor pretty feet, nor black eyes, nor long fingers, nor dry mouth!

Amicus animum amici ita cum suo miscet quasi facit unum ex duobus

a friend mixes his friends spirit with his own as if he makes one out of two

Misit legatum Valerium Procillu, summa virtute et humanutate adulescentem

he sent an ambassador Verius Procillis a young man with the highest virtue and humanity.

Nunc timeo ne nihil tibi praeter lacrimas queam reddere.

Now i fear that I am able to give back nothing perhaps tears to you.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording