30 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agglomeratie
Aaneegesloten stedelijke bebouwimg die zich over meer dan één gemeente uitstrekt
CBD
Centrum van de stad waar allerlei kantoren zijn gevestigd
Koloniale dubbelstad
Een stad die bestaat uit een westerse en een niet-westerse stadsdeel
Reikwijdte
De afstand die de klanten willen afleggen voor een bepaalde dienst of bepaald goed
Segregatie
Het gescheiden wonen van verschillende bevolkingsgroepen in een stad
Stedelijk gebied
Gebied waarin een aantal stadsgewesten liggen die goed met elkaar verbonden zijn
Stedelijk netwerk
Een groep van steden in een land die onderling op tal van terreinen verbonden zijn
Suburbanisatie
Proces waarbij mensen en bedrijven vanuit een stad naar het omringende platteland trekken
Suburbs
(Amerikaanse) voorsteden
Verstedelijkingsgraad
Percentage van de bevolking dat in steden woont
Verstedelijkingstempo
Percentage waarmee de verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemt
Verzorgingsgebied
Het gebied dat door één plaats wordt voorzien van goederen en diensten
Vinex-locatie
Een nieuw stadsdeel dat tegen de oude stad is aangebouwd
Compacte stad
Stadvernieuwing waarbij het opvullen van open plekken en het bouwen van nieuwe wijken tegen de oude stad uitgangspunten zijn
Drempelwaarde
Het minimumaantal mogelijke klanten dat nodig is om een goed of dienst op een bepaalde plaats met winst te kunnen aanbidden
Hoofdstad
Belangrijkste stad van het land waar meestal de regering zetelt
Megastad
Stad met meer dan tien miljoen inwoners
Primate city
Een stad die, gelet op aantal inwoners en functies, veel groter en belangrijker is dan de tweede stad in het land
Publieke ruimte
Dat deel van een wijk of stad dat voor iedereen toeganklijk is
Randstad
Hoefijzervormige stedelijke gebied waarvan Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Denk haag de belangrijkste kernen vormen
Reikwijdte
De afstand die de klanten willen afleggen voor een bepaalde dienst of bepaald goed
Renovatie
Het opknappen van huizen
Sanering
Het afbreken van huizen en wijken en ze vervangen door nieuwbouw
Site
Kenmerken van de ligging van de plaats zelf
Situation
Kenmerken van een plaats die samenhangen met zijn ligging ten opzichte van andere plaatsen of gebieden
Stadsgewest
Een stedelijk gebied waarin de omringende plaatsen op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad
Verstedelijking
Proces waarbij mensen van het het platteland naar de stad trekken
Vestigingsoverschot
Het positieve verschil tussen het aantal mensen dat vertrekt en dat zich vestigt
Wereldstad
Grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur
Woningdichtheid
Het aantal woningen oer hectare