12 terms

Money in Chinese

STUDY
PLAY
yī yuán
one yuan
wǔ yuán
five yuan
shí yuán
ten yuan
èr shí yuán
twenty yuan
wǔ shí yuán
fifty yuan
yī bǎi yuán
one hundred yuan
rén mín bì
RMB
qián
money
shén me
what
duō shǎo
how much
mài
sell
mǎi
buy

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.