14 terms

time 时间

STUDY
PLAY
nián (year)
yuè (month)
rì - day; the sun
今天是2015年12月4日。
jīn tiān shì èr líng yī wǔ nián shí ér yuè sì rì.
明天是2015年12月5日。
Míng tiān shì èr líng yī wǔ nián shí ér yuè wǔ rì.
昨天是2015年12月3日。
zuó tiān shì èr líng yī wǔ nián shí ér yuè sān rì.
星期
xīng qī
星期一
xīng qī yī
星期二
xīng qī èr
星期三
xīngqī sān
星期四
xīng qī sì
星期五
xīng qī wǔ
星期六
xīng qī liù
星期日/星期天
xīng qī rì / xīng qī tiān