NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. underlings
 2. toggle
 3. moan
 4. warily
 5. fatigue
 1. a forsiktig, vaktsomt
 2. b undersåtter
 3. c tretthet
 4. d jamring
 5. e knapp, knott

5 Multiple choice questions

 1. ringe på
 2. bevis
 3. trett, lei
 4. holde tilbake
 5. medskyldig

5 True/False questions

 1. shrugkant

        

 2. brimkant

        

 3. stubbornskjerm

        

 4. deliberatetenke seg om

        

 5. ticnervøs rykning