NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. moan
 2. neatly
 3. underlings
 4. warily
 5. wearily
 1. a undersåtter
 2. b trett, lei
 3. c forsiktig, vaktsomt
 4. d jamring
 5. e pertentlig

5 Multiple choice questions

 1. politiet
 2. trekke på skuldrene
 3. mager
 4. holde tilbake
 5. smerte

5 True/False questions

 1. instantjamring

        

 2. pithull

        

 3. fatigueforsiktig, vaktsomt

        

 4. stubbornjamring

        

 5. evidencebevis