NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. decline
 2. accessory after the fact
 3. wearily
 4. underlings
 5. confined
 1. a mager
 2. b undersåtter
 3. c si nei takk til
 4. d trett, lei
 5. e medskyldig

5 Multiple choice questions

 1. hevet øyebrynet
 2. avsløre
 3. pertentlig
 4. kant
 5. trekke på skuldrene

5 True/False questions

 1. muggingknapp, knott

        

 2. stubbornsta

        

 3. moanringe på

        

 4. deliberatetenke seg om

        

 5. withholdholde tilbake