NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tic
 2. reveal
 3. stubborn
 4. decline
 5. buzz
 1. a sta
 2. b avsløre
 3. c si nei takk til
 4. d nervøs rykning
 5. e ringe på

5 Multiple choice questions

 1. smerte
 2. holde tilbake
 3. jamring
 4. trekke på skuldrene
 5. tretthet

5 True/False questions

 1. the forceknapp, knott

        

 2. pithull

        

 3. warilytrett, lei

        

 4. instantøyeblikk

        

 5. confinedmager