NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. warily
 2. moan
 3. accessory after the fact
 4. mugging
 5. anguish
 1. a medskyldig
 2. b overfall
 3. c jamring
 4. d smerte
 5. e forsiktig, vaktsomt

5 Multiple choice questions

 1. holde tilbake
 2. øyeblikk
 3. tenke seg om
 4. skjerm
 5. knapp, knott

5 True/False questions

 1. shrugtrekke på skuldrene

        

 2. brimringe på

        

 3. pitnervøs rykning

        

 4. ticnervøs rykning

        

 5. wearilyforsiktig, vaktsomt