NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. brim
 2. confined
 3. shrug
 4. screen
 5. decline
 1. a trekke på skuldrene
 2. b mager
 3. c skjerm
 4. d si nei takk til
 5. e kant

5 Multiple choice questions

 1. hevet øyebrynet
 2. ringe på
 3. medskyldig
 4. nervøs rykning
 5. holde tilbake

5 True/False questions

 1. toggleoverfall

        

 2. stubbornskjerm

        

 3. the forcepolitiet

        

 4. instantjamring

        

 5. warilytrett, lei