7 terms

Y8 New Words in the unit 4 test

STUDY
PLAY
尝尝
cháng chang - to taste
一块儿
yī kuài er(n)a piece/chunk of/ (adv) together / (n) at the same location
但是
dàn shì but / however
这种
zhèzhǒng -this kind
教室
jiàoshì - classroom
回家
huíjiā - to go home
第三个
dì sān gè-the third...