Wang's Book: Reading and Writing Chinese - Ch. 1-10 - Vocab - Character + Pinyin

Reading and Writing Chinese Ch. 1-10 - Vocab - Character + Pinyin
STUDY
PLAY
nín
hǎo
ma
ne
hěn
谢谢
xièxie
cuò
*
*
jiào
什么
shénme
míng
名字
míngzi
ài
zhōng
guó
中国
zhōngguó
duì
duì
xìng
*
*
shì
měi
美国
měiguó
rén
当然
dāngrán
nǎ/něi
na
*
*
幸会
xìnghuì
ba
jīn
tiān
今天
jīntiān
tiān
天气
tiānqì
ā
a
zài
jiàn
再见
zàijiàn
*
*
zǎo
你早
nǐ zǎo
你很早
nǐ hěn zǎo
zhēn
lěng
舒服
shūfu
怎么样
zěnmeyàng
yǒu
tài
le
*
*
men
我们
wǒmen
你们
nǐmen
他们
tāmen
shàng
上课
shàngkè
měi
tiān
每天
měitiān
dōu
xué
中文
zhōngwén
kàn
下午
xiàwǔ
时间
shíjiān
对不起
duìbuqǐ
méi
yǒu
没有
méiyǒu
但是
dànshì
duō
多谢
duōxiè
*
*
汉语
hànyǔ
一个
yīge
liú
学生
xuésheng
留学
liúxué
留学生
liúxuéshēng
zài
běi
北京
běijīng
jīng
de
学校
xuéxiào
学习
xuéxí
老师
lǎoshī
wèn
shuō
回答
huídá
tīng
xiě
应该
yīnggāi
所以
suǒyǐ
máng
*
*
哪儿
nǎr
zhè
de
地址
dìzhǐ
qǐng
kāi
màn
kuài
一点儿
yīdiǎnr
huǒ
火车
huǒchē
chē
zhàn
车站
chēzhàn
火车站
huǒchēzhàn
一个)朋友
(yí ge) péngyou
lái
jiē
*
*
喜欢
xǐhuan
shāng
diàn
商店
shāngdiàn
dōng
西
东西
dōngxi
mǎi
时候
shíhou
duō
shǎo
qián
多少
duōshao
多少钱
duōshaoqián
kuài
guì
便宜
piányi
zhǐ
只要
zhǐyào
只是
zhǐshì
只有
zhǐyǒu
*
*
xiān
先生
xiānsheng
xiān
xiān
yào
yào
shuǐ
水果
shuǐguǒ
苹果
píngguǒ
guǒ
香蕉
xiāngjiāo
草莓
cǎoméi
cǎo
méi
新鲜
xīnxiān
xīn
西瓜
xīguā
超级市场
chāo(jí)shì(chǎng)
zuì
cài
市场
shìchǎng
chāo
shì
zuì
chī
zuò
jīn
xiǎo
可以
kěyǐ
*
*