5 terms

Ai Jie + Shi Kai Na

Chongwu
STUDY
PLAY
Māo
Cat
Gǒu
Dog
Nǐao
Bird
Horse
Fish