29 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Versnippering
Veel open ruimte maar in kleinere stukken
Lintbebouwing
Huizen die in een enkele rij naast elkaar staan
Landschapsverkvlakking
Het niet meer kennen van bepaalde streken
Ruimtelijke ordening
Concrete werkzaamheden van de overheid om de ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken in verband met wonen, werken, recreatie, natuur en landschap om meer welvaart na te streven
Morfologisch
Het uitzicht
Niet-grondgebonden
Onafhankelijk van de bodem
Ruilverkaveling
Het ruilen van gronden onder boeren waardoor iedereen hier beter uitkomt
Agglomeratie
Een agglomeratie is een aaneenschakeling van steden en dorpen waarvan de inwoners zich gedragen alsof zij in een stad wonen
Ruimtelijke segregatie
Bevolkingsgroepen concenteren zich in bepaalde buurten of wijken. Hierdoor ontstaat een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen.
Weer
Toestand van de atmosfeer op een bepaald moment op een bepaalde plaats
Klimaat
Gemiddeld weer op een bepaalde plaats gemeten over een periode van 30 jaar
Weerkunde
De wetenschap die de atmosfeer bestudeert
Forenzen
Heen en weer reizen tussen je woon en werkplaats
Hiërarchie van de steden
De hoeveelheid, kwaliteit en verscheidenheid van goederen en diensten
Individualisering
Ontwikkeling waarbij het individu belangrijker is dan de groep
Samenstelling van de aarde
Dikke laag gassen die worden aangetrokken door de zwaartekracht van de aarde
Inversie
Als op zekere hoogte de temperatuur in de troposfeer toch toeneemt
Ozon
Schadelijke uv-stalen
Insolatie
Ingestraald kortgolvig zonlicht, wordt door de aarde omgezet in radiatie
Radiatie
Langgolvige uitgestraalde warmte
Insolatie-intensiteit
Hoeveelheid zonne-energie per vierkante meter
Hogere zonnestand
Stralenbundel beschijnt kleiner oppervlak, dus de zonlicht is geconcentreerder
Versnippering
Veel landbouw en natuurgebieden worden steeds vaker doorsneden door infrastructuur
Agglomeratie
Een centraal stad met eraan vastgegroeide voorsteden
Stadsgewesten
Combinatie van beide indicatoren levert samen met de deelgemeente van de agglomeraties en de gemeenten een aantal groepen op
Urbanisatie
Nieuwe arbeidswijken werden opgebouwd rond de industrieën
Morfologische verstedelijking
Naarmate een gemeente meer verstedelijkt is ook de bevolkingsdichtheid groter en wordt de ruimte meer ingenomen door de bebouwing
Gewestplannen
Duid de bestemming van alle gronden aan op een topografische kaart en iedere functie krijgt een eigen gebied
Structuurplannen
Vertrekt van toekomstgerichte plannen bla la la