ἀξιος

worthy

δεξιος

right (hand)

δυνατος

powerful / capable / able

ἐλευθερος

free

ἐσχατος

last / least

ἱκανος

sufficient

ἱσχυρος

strong

λευκος

white / bright

λοιπος

remaining

μεσος

middle

νεος

new / young

ὀλιγος

small / little (pl: few)

πλουσιος

rich

πνευματικος

spiritual

φιλος

loved / friendly / friend

μαρτυς, μαρτυρος, ὁ

witness

μισθος

pay / wages

σταυρος

cross

αὐξανω

I grow

καθαριζω

I make clean/ I declare clean

καθιζω

I cause to sit down

δυναμαι

I am able

καθημαι

I sit (down)

κειμαι

I lie / recline

οἰδα

I know

παρειμι

I am present

ὡστε + inf.

with the result

ἀδικεω

I do wrong

ἀδικια

wrongdoing

καθαρος

clean/ pure

ἀκαθαρτος

unclean/ impure

ἀπιστος

unbelieving / faithless

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording