Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Ma Huang

Ephedrae Herba

Gui Zhi

Cinnamomi Ramulus

Zi Su Ye

Perillae Folium

Jing Jie

Schizonepetae Herba

Fang Feng

Saposhnikoviae Radix

Qiang Huo

Notopterygii Rhizoma seu Radix

Cang Er Zi

Xanthii Fructus

Xin Yi Hua

Magnoliae Flos

Niu Bang Zi

Arctii Fructus

Ju Hua

Chrysanthemi Flos

Chai Hu

Bupleuri Radix

Sheng Ma

Cimicifugae Rhizoma

Zhi Mu

Anemarrhenae Rhizoma

Zhi Zi

Gardeniae Fructus

Dan Zhu Ye

Lophateri Herba

Xia Ku Cao

Prunellae Spica

Lu Gen

Phragmitis Rhizoma

Jue Ming Zi

Cassiae Semen

Mu Dan Pi

Moutan Cortex

Huang Qin

Scutellariae Radix

Huang Lian

Coptidis Rhizoma

Huang Bai

Phellodendri Cortex

Long Dan Cao

Gentianae Radix

Jin Yin Hua

Lonicerae Flos

Lian Qiao

Forsythiae Fructus

Lu Dou

Phaseoli Radiati Semen

Da Huang

Rhei Radix et Rhizoma

Huo Ma Ren

Cannabis Semen

Fu Ling

Poria

Zhu Ling

Polyporus

Ze Xie

Alismatis Rhizoma

Che Qian Zi

Plantaginis Semen

Mu Tong

Akebiae Caulis

Deng Xin Cao

Junci Medulla

Dong Gua Ren

Benincasae Semen

Han Fang Ji

Stephaniae Tetrandrae Radix

Mu Gua

Chaenomelis Fructus

Wu Jia Pi

Acanthopanacis Cortex

Chuan Bei Mu

Fritillariae Cirrhosae Bulbus

Zhe Bei Mu

Fritillariae Thunbergii Bulbus

Gua Lou

Trichosanthis Fructus

Gua Lou Ren

Trichosanthis Semen

Zhu Ru

Bambusae Caulis In Taeniam

Zhi Ban Xia

Pinelliae Rhizoma Preparatum

Bai Jie Zi

Sinapis Semen

Jie Geng

Platycodi Radix

Xuan Fu Hua

Inulae Flos

Kuan Dong Hua

Farfarae Flos

Sang Bai Pi

Mori Cortex

Cang Zhu

Atractylodis Rhizoma

Hou Po

Magnoliae Officinalis Cortex

Sha Ren

Amomi Fructus

Bai Dou Kou

Amomi Fructus Rotundus

Shan Zha

Crataegi Fructus

Shen Qu

Massa Medicata Fermentata

Lai Fu Zi

Raphani Semen

Chen Pi

Citri Reticulatae Pericarpium

Qing Pi

Citri Reticulatae Viride Pericarpium

Zhi Shi

Aurantii Fructus Immaturus

Zhi Ke

Aurantii Fructus

Da Fu Pi

Arecae Pericarpium

Xiang Fu

Cyperi Rhizoma

Mu Xiang

Aucklandiae Radix

Chuan Lian Zi

Toosendan Fructus

San Qi

Notoginseng Radix

Pu Huang

Typhae Pollen

Chuan Xiong

Chuanxiong Rhizoma

Dan Shen

Salviae Miltiorrhizae Radix

Chi Shao

Paeoniae Radix Rubra

Hong Hua

Carthami Flos

Niu Xi

Achyranthis Bidentatae Radix

Zhi Fu Zi

Aconiti Radix Lateralis Preparata

Rou Gui

Cinnamomi Cortex

Wu Zhu Yu

Evodiae Fructus

Ding Xiang

Caryophylli Flos

Huang Qi

Astragali Radix

Shan Yao

Dioscoreae Rhizoma

Bai Zhu

Atractylodis Macrocephalae Rhizoma

Dang Gui

Angelicae Sinensis Radix

Bai Shao

Paeoniae Radix Alba

E Jiao

Asini Corii Colla

Gou Qi Zi

Lycii Fructus

Sang Shen

Mori Fructus

Long Yan Rou

Longan Arillus

Ba Ji Tian

Morindae Officinalis Radix

Bu Gu Zhi

Psoraleae Fructus

Du Zhong

Eucommiae Cortex

Sha Shen

Glehniae/adenophorae Radix

Mai Men Dong

Ophiopogonis Radix

Tian Men Dong

Asparagi Radix

Shi Hu

Dendrobii Herba

Bai He

Lilli Bulbus

Hei Zhi Ma

Sesami Semen Nigrum

Nu Zhen Zi

Ligustri Lucidi Fructus

Shan Zhu Yu

Corni Fructus

Wu Wei Zi

Schisandrae Fructus

Wu Mei

Mume Fructus

He Zi

Chebulae Fructus

Rou Dou Kou

Myristicae Semen

Bai Guo

Ginkgo Semen

Fu Xiao Mai

Tritici Fructus Levis

Suan Zao Ren

Ziziphi Spinosae Semen

Bai Zi Ren

Platycladi Semen

Ye Jiao Teng

Polygoni Multiflori Caulis

Shi Chang Pu

Acori Tatarinowii Rhizoma

Gou Teng

Uncariae Ramulus Cum Uncis

Ci Ji Li

Tribuli Fructus

Shi Jue Ming

Haliotidis Concha

Di Long

Pheretima

Bing Lang

Arecae Semen

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording