110 terms

Pinyin vs Latin

STUDY
PLAY
Ma Huang
Ephedrae Herba
Gui Zhi
Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye
Perillae Folium
Jing Jie
Schizonepetae Herba
Fang Feng
Saposhnikoviae Radix
Qiang Huo
Notopterygii Rhizoma seu Radix
Cang Er Zi
Xanthii Fructus
Xin Yi Hua
Magnoliae Flos
Niu Bang Zi
Arctii Fructus
Ju Hua
Chrysanthemi Flos
Chai Hu
Bupleuri Radix
Sheng Ma
Cimicifugae Rhizoma
Zhi Mu
Anemarrhenae Rhizoma
Zhi Zi
Gardeniae Fructus
Dan Zhu Ye
Lophateri Herba
Xia Ku Cao
Prunellae Spica
Lu Gen
Phragmitis Rhizoma
Jue Ming Zi
Cassiae Semen
Mu Dan Pi
Moutan Cortex
Huang Qin
Scutellariae Radix
Huang Lian
Coptidis Rhizoma
Huang Bai
Phellodendri Cortex
Long Dan Cao
Gentianae Radix
Jin Yin Hua
Lonicerae Flos
Lian Qiao
Forsythiae Fructus
Lu Dou
Phaseoli Radiati Semen
Da Huang
Rhei Radix et Rhizoma
Huo Ma Ren
Cannabis Semen
Fu Ling
Poria
Zhu Ling
Polyporus
Ze Xie
Alismatis Rhizoma
Che Qian Zi
Plantaginis Semen
Mu Tong
Akebiae Caulis
Deng Xin Cao
Junci Medulla
Dong Gua Ren
Benincasae Semen
Han Fang Ji
Stephaniae Tetrandrae Radix
Mu Gua
Chaenomelis Fructus
Wu Jia Pi
Acanthopanacis Cortex
Chuan Bei Mu
Fritillariae Cirrhosae Bulbus
Zhe Bei Mu
Fritillariae Thunbergii Bulbus
Gua Lou
Trichosanthis Fructus
Gua Lou Ren
Trichosanthis Semen
Zhu Ru
Bambusae Caulis In Taeniam
Zhi Ban Xia
Pinelliae Rhizoma Preparatum
Bai Jie Zi
Sinapis Semen
Jie Geng
Platycodi Radix
Xuan Fu Hua
Inulae Flos
Kuan Dong Hua
Farfarae Flos
Sang Bai Pi
Mori Cortex
Cang Zhu
Atractylodis Rhizoma
Hou Po
Magnoliae Officinalis Cortex
Sha Ren
Amomi Fructus
Bai Dou Kou
Amomi Fructus Rotundus
Shan Zha
Crataegi Fructus
Shen Qu
Massa Medicata Fermentata
Lai Fu Zi
Raphani Semen
Chen Pi
Citri Reticulatae Pericarpium
Qing Pi
Citri Reticulatae Viride Pericarpium
Zhi Shi
Aurantii Fructus Immaturus
Zhi Ke
Aurantii Fructus
Da Fu Pi
Arecae Pericarpium
Xiang Fu
Cyperi Rhizoma
Mu Xiang
Aucklandiae Radix
Chuan Lian Zi
Toosendan Fructus
San Qi
Notoginseng Radix
Pu Huang
Typhae Pollen
Chuan Xiong
Chuanxiong Rhizoma
Dan Shen
Salviae Miltiorrhizae Radix
Chi Shao
Paeoniae Radix Rubra
Hong Hua
Carthami Flos
Niu Xi
Achyranthis Bidentatae Radix
Zhi Fu Zi
Aconiti Radix Lateralis Preparata
Rou Gui
Cinnamomi Cortex
Wu Zhu Yu
Evodiae Fructus
Ding Xiang
Caryophylli Flos
Huang Qi
Astragali Radix
Shan Yao
Dioscoreae Rhizoma
Bai Zhu
Atractylodis Macrocephalae Rhizoma
Dang Gui
Angelicae Sinensis Radix
Bai Shao
Paeoniae Radix Alba
E Jiao
Asini Corii Colla
Gou Qi Zi
Lycii Fructus
Sang Shen
Mori Fructus
Long Yan Rou
Longan Arillus
Ba Ji Tian
Morindae Officinalis Radix
Bu Gu Zhi
Psoraleae Fructus
Du Zhong
Eucommiae Cortex
Sha Shen
Glehniae/adenophorae Radix
Mai Men Dong
Ophiopogonis Radix
Tian Men Dong
Asparagi Radix
Shi Hu
Dendrobii Herba
Bai He
Lilli Bulbus
Hei Zhi Ma
Sesami Semen Nigrum
Nu Zhen Zi
Ligustri Lucidi Fructus
Shan Zhu Yu
Corni Fructus
Wu Wei Zi
Schisandrae Fructus
Wu Mei
Mume Fructus
He Zi
Chebulae Fructus
Rou Dou Kou
Myristicae Semen
Bai Guo
Ginkgo Semen
Fu Xiao Mai
Tritici Fructus Levis
Suan Zao Ren
Ziziphi Spinosae Semen
Bai Zi Ren
Platycladi Semen
Ye Jiao Teng
Polygoni Multiflori Caulis
Shi Chang Pu
Acori Tatarinowii Rhizoma
Gou Teng
Uncariae Ramulus Cum Uncis
Ci Ji Li
Tribuli Fructus
Shi Jue Ming
Haliotidis Concha
Di Long
Pheretima
Bing Lang
Arecae Semen