35 terms

Lesson 7 Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 3

STUDY
PLAY
Cǎn (Miserable)
Duān (To carry)
活動
Huódòng (Activity)
神經病
Shénjīngbìng (Crazy)
位子
Wèizi (Seat)
壓力
Yālì (Stress)
中心
Zhōngxīn (Center)
表弟
Biǎodì (Cousin)
博士
Bóshì (PhD)
不管
Bùguǎn (Regardless of)
不好意思
Bùhǎoyìsi (I am sorry)
不論...都
Bùlùn...Dōu (Regardless ... all)
當兵
Dāngbīng (Soldier)
公立
Gōnglì (Public)
公平
Gōngpíng (Fair)
孤單
Gūdān (To be alone)
國內
Guónèi (Domestic)
激烈
Jīliè (Intense)
競爭
Jìngzhēng (Competition)
舅舅
Jiùjiu (Uncle)
舉行
Jǔxíng (Hold)
考取
Kǎoqǔ (To obtain)
聯合
Liánhé (To unite)
理想
Lǐxiǎng (Ideal)
論文
Lùnwén (Thesis)
錄取
Lùqǔ (Admission)
面試
Miànshì (Interview)
情形
Qíngxíng (Situation)
私立
Sīlì (Private)
同一天
Tóngyītiān (On the same day)
幸虧
Xìngkuī (Fortunately)
學位
Xuéwèi (Degree)
義務教育
Yìwùjiàoyù (Compulsory education)
注意
Zhùyì (To pay attention to)
舉辦
Jǔbàn (To hold an activity)