27 terms

Kouyu Lesson 14

STUDY
PLAY
tiānqì

weather
天气
búcuò

good, not bad
不错


hot
xià

to rain
xiǎo

small


rain
fēng

wind
dōngtiān

winter
冬天
lěng

cold
fēicháng

very
非常
xiàtiān

summer
夏天
tèbié

special, particularly, especially
特别
chūntiān

spring
春天
qiūtiān

autumn
秋天
jìjié

season
季节
āyí

auntie
阿姨
tīng shuō

it is said that, to be told that
听说
shēntǐ

health
身体
yǐying

already
已经
zuìjìn

recently
最近
xuéxí

to study, to learn, study
学习
máng

busy
fàn

meal
hái kěyǐ

it's OK, not bad
还可以
māma

mother
妈妈
ràng

to let, to ask
fàng xīn

feel safe, be at ease
放心