15 terms

Japanese occupations

Japanese occupations
STUDY
PLAY
shigoto
job
oisha
doctor
haisha
dentist
bengoshi
lawyer
sensei
teacher
mise no hito
shop clerk
kaishain
office worker
daiku
carpenter
ueitaa
waiter
sakka
writer
ryooshi
fisherman
mekaniku
mechanic
ueitorusu
waitress
shufu
housewife
shigoto wo shimasu
to work