Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Other times, other ways

Mỗi thời, mỗi cách

The greater you climb, the greater you fall.

Trèo cao té nặng

Haste makes waste.

Dục tốc bất đạt

no pains, no gains

Tay làm hàm nhai

nothing ventures, nothing gains

Phi thương,bất phú

grasp all, lose all.

Tham thì thâm

New one in, old one out.

có mới, nới cũ

Ill-gotten, ill-spent

Cuả thiên, trả địa.

Easier said than done.

Nói dễ, làm khó.

Easy come, easy goes.

Dễ được, dễ mất.

Necessity knows no laws.

Túng thế phải tùng quyền

When the going gets tough, the tough gets going.

Cùng tắc biến, biến tắc thông.

Man propose, god dispose

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

While ther's life, there's hope.

Còn nước, còn tát.

The empty vessel makes greatest sound.

Thùng rổng thì kêu to.

Misfortunes never comes in singly.

Hoạ vô đon chí.

Có tật thì hay giật mình.

He who excuses himself, accuses himself

Affections blind reasons. Love is Blind.

Tình yêu là mù quáng.

Beauty dies and fades away but ugly holds its own

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Beauty is in the eye of the beholder

Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

Better die on your feet than live on your knees

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Something Better than nothing

Có còn hơn không.

Blood is thicker than water

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Do as I say, not as I do

Lời nói không đi đôi với việc làm.

Don 't bite off more than you can chew

Tham thực, cực thân.

Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you

Sinh sự, sự sinh.

Drunkness reveals what soberness conceallls

Rượu vào, lời ra.

For mad words, deaf ears.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Fortune smiles upon fools

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

God never sends mouths but he sends meat

Trời sinh voi, sinh cỏ.

Good watch prevents misfortune

Cẩn tắc vô ưu.

Good wine needs no bush

Hữu xạ tự nhiên hương.

Gratitute is the sign of noble souls

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Great minds think alike

Chí lớn thuong gặp nhau,

Birds of the same feather stick together

đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Habit is the second nature

Đánh chết cái nết hong chừa.(?)

Half the world know not how the other haaalf lives

Đèn nhà ai nấy sáng.

Handsome is as handsome does

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Hard times show whether a friend is a true friend

Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.

Hatred is as blind as love

giận hóa mất khôn.

He that knows nothing doubts nothing

Điếc không sợ súng.

His eyes are bigger than his belly

No bụng đói con mắt.

If you cannot bite, never show your teeth

Miệng hùm, gan sứa.

If you run after two hares, you'll catch none

Lắm mối tối nằm không.

If you sell the cow, you will sell her milk too

Đã trót thì phải trét.

It is the first step that counts

Vạn sự khởi đầu nan.

Judge a man by his work

Xem việc biết người.

Judge not, that ye be not judged

Dĩ hoà vi quý.

Laugh and grow fat.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Like father, like son

Cha nào, con nấy.

Out of sight, out of mind

Xa mặt, cách lòng.

Losers are always in the wrong

Thắng là vua, thua là giặc.

Lucky at cards, unlucky in love

Đen tình, đỏ bạc.

Measure for measure

Ăn miếng trả miếng.

An Eye For An Eye. A Tooth For A Tooth.

Ăn miếng trả miếng.

Men are blind in their own cause

Việc người thì sáng, việc mình thi quang

Neck or nothing

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Observations is the best teacher

Trăm nghe không bằng mắt thấy.

One drop of poison infects the whole of wine

Con sâu làm sầu nồi canh.

One false step leads to another

Sai một ly đi một dặm.

One good turn deserves another

Ở hiền gặp lành.

Opportunities are hard to seize

Thời qua đi, cơ hội khó tìm .

Other times, other manner

Ăn theo thuở, ở theo thời.

Pay a man back in the same coin

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Silence gives consent

Im lặng tức là đồng ý.

So many men, so many minds

Chín người, mười ý.

So much to do, so little done.

Lực bất tòng tâm.

Still waters run deep

Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.

The more, the merrier

Càng đông càng vui.

There is no smoke without fire

Không có lửa sao có khói.

Where there is smoke, there is fire

Không có lửa sao có khói.

United we stand, divided we fall

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

Travelling forms a young man

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Walls have ears

Tai vách, mạch rừng.

Two wrongs do not make a right

Bụng làm, dạ chịu.

We reap as we sow

Gieo Gió Gặp Bảo

When the blood sheds, the heart aches

Máu chảy, ruột mềm.

When the cat is away, the mice will play

Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.

When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

Dậu đổ, bìm leo.

Who drinks, will drink again

Chứng Nào Tật Nấy.

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

Suy bụng ta ra bụng người.

Speech is silver, but silence is gold

Lòi nói là bạc, im lặng là vàng

Blood is much thicker than water.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Makes hay while sunshines.

Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.

What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.

Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.

Don't count your chicken before they hatch.

Đừng điếm gà trước khi nó nở.

Make hay while the sun shines.

Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.

Old soldiers never die. Young ones do.

Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.

The empty vessel makes greatest sound.

Thùng rổng thì kêu to.

Joy may be a wiser. But sorrows sure is free

Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng

Opportunity knocks but once.

Cơ hội chỉ đến một lần.

laughter is the best medicine.

Cười là liều thuốc tốt nhứt

The higher you clime, the greater yoy fall

Trèo cao, té nặng

He that has a tongue in his head may find his way anywhere.

Đường đi ở miệng

Fire is a good servant but a bad master.

Đừng đùa với lửa

Better a glorious death than a shameful life.

Chết vinh còn hơn sống nhục

Handsome is as handsome does.

Cái nết đánh chết cái đẹp

Drunkness reveals what soberness conceals.

Rượu vào, lời ra

Silence gives consent.

Im lặng tức là đồng ý.

Make your enemy your friend.

Hóa thù thành bạn

Scratch my back; I'll scratch yours.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Play to win!

Quyết chiến quyết thắng.

United we stand, divided we fall.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

Sauce for the goose is sauce for the gander.

Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.

A clean hand wants no washing.

Cây ngay không sợ chết đứng.

Laughter is the best medicine.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Catch the bear before you sell his skin

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

To carry coals to Newcastle.

Chở củi về rừng.

Curses (like chickens) come home to roost.

Ác giả ác báo

As the call, so the echo.

Ác giả ác báo

He that mischief hatches, mischief catches.

Ác giả ác báo

As red as beetroot.

Đỏ như gấc

Wait and see.

Chờ mà xem

The more the merrrier.

Càng đông càng vui

What will be , will be.

Cái gì đến sẽ đến

Every day is not saturday.

Sông có khúc, người có lúc

No bees, no honey, no work, no money.

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Talk of the devil and he is sure to appear.

Cầu được ước thấy

Better late than never.

Muộn còn hơn không

As dump as oyster.

Câm như hến

More dead than alive.

Thừa sống thiếu chết

Sleep like alog/ top.

Ngủ say như chết

When is Rome, do as the Romans do.

Nhập gia tùy tục

Every dog has his day.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Eat like a horse.

Ăn như mỏ khoét

Spare the rod, and spoil the child.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

Man proposes, God disposes.

Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên

Everything cornes to him who wait.

Ai biết chờ người ấy sẽ được

Once a thief, always a thief.

Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt

Bite the hand that feeds.

Ăn cháo đá bát

Comfort is better than pride.

Ăn chắc mặc bền

what goes around comes around.

Gậy ông đập lưng ông

time will tell.

Thời gian sẽ trả lời

A man is known by the company he keeps.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

A friend in need in a friend indeed.

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền

All happiness is in the mind.

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn

An apple never falls far from the tree.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh

Attack is the best form of defense.

Tiên hạ thủ vi cường

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording