139 terms

viet anh idiom

STUDY
PLAY
Other times, other ways
Mỗi thời, mỗi cách
The greater you climb, the greater you fall.
Trèo cao té nặng
Haste makes waste.
Dục tốc bất đạt
no pains, no gains
Tay làm hàm nhai
nothing ventures, nothing gains
Phi thương,bất phú
grasp all, lose all.
Tham thì thâm
New one in, old one out.
có mới, nới cũ
Ill-gotten, ill-spent
Cuả thiên, trả địa.
Easier said than done.
Nói dễ, làm khó.
Easy come, easy goes.
Dễ được, dễ mất.
Necessity knows no laws.
Túng thế phải tùng quyền
When the going gets tough, the tough gets going.
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
Man propose, god dispose
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
While ther's life, there's hope.
Còn nước, còn tát.
The empty vessel makes greatest sound.
Thùng rổng thì kêu to.
Misfortunes never comes in singly.
Hoạ vô đon chí.
Có tật thì hay giật mình.
He who excuses himself, accuses himself
Affections blind reasons. Love is Blind.
Tình yêu là mù quáng.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty is in the eye of the beholder
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Better die on your feet than live on your knees
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Something Better than nothing
Có còn hơn không.
Blood is thicker than water
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Do as I say, not as I do
Lời nói không đi đôi với việc làm.
Don 't bite off more than you can chew
Tham thực, cực thân.
Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you
Sinh sự, sự sinh.
Drunkness reveals what soberness conceallls
Rượu vào, lời ra.
For mad words, deaf ears.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Fortune smiles upon fools
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
God never sends mouths but he sends meat
Trời sinh voi, sinh cỏ.
Good watch prevents misfortune
Cẩn tắc vô ưu.
Good wine needs no bush
Hữu xạ tự nhiên hương.
Gratitute is the sign of noble souls
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Great minds think alike
Chí lớn thuong gặp nhau,
Birds of the same feather stick together
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Habit is the second nature
Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
Half the world know not how the other haaalf lives
Đèn nhà ai nấy sáng.
Handsome is as handsome does
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Hard times show whether a friend is a true friend
Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
Hatred is as blind as love
giận hóa mất khôn.
He that knows nothing doubts nothing
Điếc không sợ súng.
His eyes are bigger than his belly
No bụng đói con mắt.
If you cannot bite, never show your teeth
Miệng hùm, gan sứa.
If you run after two hares, you'll catch none
Lắm mối tối nằm không.
If you sell the cow, you will sell her milk too
Đã trót thì phải trét.
It is the first step that counts
Vạn sự khởi đầu nan.
Judge a man by his work
Xem việc biết người.
Judge not, that ye be not judged
Dĩ hoà vi quý.
Laugh and grow fat.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Like father, like son
Cha nào, con nấy.
Out of sight, out of mind
Xa mặt, cách lòng.
Losers are always in the wrong
Thắng là vua, thua là giặc.
Lucky at cards, unlucky in love
Đen tình, đỏ bạc.
Measure for measure
Ăn miếng trả miếng.
An Eye For An Eye. A Tooth For A Tooth.
Ăn miếng trả miếng.
Men are blind in their own cause
Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Neck or nothing
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Observations is the best teacher
Trăm nghe không bằng mắt thấy.
One drop of poison infects the whole of wine
Con sâu làm sầu nồi canh.
One false step leads to another
Sai một ly đi một dặm.
One good turn deserves another
Ở hiền gặp lành.
Opportunities are hard to seize
Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Other times, other manner
Ăn theo thuở, ở theo thời.
Pay a man back in the same coin
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Silence gives consent
Im lặng tức là đồng ý.
So many men, so many minds
Chín người, mười ý.
So much to do, so little done.
Lực bất tòng tâm.
Still waters run deep
Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
The more, the merrier
Càng đông càng vui.
There is no smoke without fire
Không có lửa sao có khói.
Where there is smoke, there is fire
Không có lửa sao có khói.
United we stand, divided we fall
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
Travelling forms a young man
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Walls have ears
Tai vách, mạch rừng.
Two wrongs do not make a right
Bụng làm, dạ chịu.
We reap as we sow
Gieo Gió Gặp Bảo
When the blood sheds, the heart aches
Máu chảy, ruột mềm.
When the cat is away, the mice will play
Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
Dậu đổ, bìm leo.
Who drinks, will drink again
Chứng Nào Tật Nấy.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
Suy bụng ta ra bụng người.
Speech is silver, but silence is gold
Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
Blood is much thicker than water.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Makes hay while sunshines.
Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.
Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
Don't count your chicken before they hatch.
Đừng điếm gà trước khi nó nở.
Make hay while the sun shines.
Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Old soldiers never die. Young ones do.
Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
The empty vessel makes greatest sound.
Thùng rổng thì kêu to.
Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
Opportunity knocks but once.
Cơ hội chỉ đến một lần.
laughter is the best medicine.
Cười là liều thuốc tốt nhứt
The higher you clime, the greater yoy fall
Trèo cao, té nặng
He that has a tongue in his head may find his way anywhere.
Đường đi ở miệng
Fire is a good servant but a bad master.
Đừng đùa với lửa
Better a glorious death than a shameful life.
Chết vinh còn hơn sống nhục
Handsome is as handsome does.
Cái nết đánh chết cái đẹp
Drunkness reveals what soberness conceals.
Rượu vào, lời ra
Silence gives consent.
Im lặng tức là đồng ý.
Make your enemy your friend.
Hóa thù thành bạn
Scratch my back; I'll scratch yours.
Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Play to win!
Quyết chiến quyết thắng.
United we stand, divided we fall.
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
Sauce for the goose is sauce for the gander.
Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.
A clean hand wants no washing.
Cây ngay không sợ chết đứng.
Laughter is the best medicine.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Catch the bear before you sell his skin
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
To carry coals to Newcastle.
Chở củi về rừng.
Curses (like chickens) come home to roost.
Ác giả ác báo
As the call, so the echo.
Ác giả ác báo
He that mischief hatches, mischief catches.
Ác giả ác báo
As red as beetroot.
Đỏ như gấc
Wait and see.
Chờ mà xem
The more the merrrier.
Càng đông càng vui
What will be , will be.
Cái gì đến sẽ đến
Every day is not saturday.
Sông có khúc, người có lúc
No bees, no honey, no work, no money.
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Talk of the devil and he is sure to appear.
Cầu được ước thấy
Better late than never.
Muộn còn hơn không
As dump as oyster.
Câm như hến
More dead than alive.
Thừa sống thiếu chết
Sleep like alog/ top.
Ngủ say như chết
When is Rome, do as the Romans do.
Nhập gia tùy tục
Every dog has his day.
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Eat like a horse.
Ăn như mỏ khoét
Spare the rod, and spoil the child.
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Man proposes, God disposes.
Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên
Everything cornes to him who wait.
Ai biết chờ người ấy sẽ được
Once a thief, always a thief.
Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
Bite the hand that feeds.
Ăn cháo đá bát
Comfort is better than pride.
Ăn chắc mặc bền
what goes around comes around.
Gậy ông đập lưng ông
time will tell.
Thời gian sẽ trả lời
A man is known by the company he keeps.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
A friend in need in a friend indeed.
Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
All happiness is in the mind.
Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
An apple never falls far from the tree.
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh
Attack is the best form of defense.
Tiên hạ thủ vi cường