Chinese 2 Chapter 8

STUDY
PLAY
剛好 gānghǎo
just, happen to
出去 chūqu
to go out
帶。。。去 dài.... qù
to take... to
放館 fàngguǎn
restaurant
后 hòu
teach, back
留 liú
to leave (a note)
因為 yīnwèi
because
回家 huíjiā
to go home
所以 suǒyǐ
therefore
邀請 yāoqǐng
to invite
常常 chángchang
often
尤其 yóuqí
especially
平常 píngcháng
usually
有時候 yǒushíhou
sometimes
改天 gǎitiān
some other day
點菜 diǎncài
to order food
菜單 càidān
menu
盤 pán
plate
碗 wǎn
bowl
湯 tāng
soup
米飯 mǐfàn
plain rice
還是 háishi
or
炒飯 chǎofàn
fried rice
客人 kèrén
guest
多 duō
more, a lot
結賬 jiézhàng
to settle an account
隨便 坐 suíbiàn zuò
sit anywhere
自己 來 zìjí lái
to help oneself
不 客氣 bú kéqi
you are welcome
添 tiān
to add
報 bǎo
to be full