7 terms

Noble Gases

STUDY
PLAY
Helium
2
Neon
10
Argon
18
Krypton
36
Xenon
54
Radon
86
Ununoctium
118