Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Banker

bankár

Engineer

mérnök

Builder

építész

I work in a bank

Egy bankban dolgozom

I work for Fiat

A Fiatnak dolgozom

I'm employed by

én vagyok alkalmazva

Self employed

önálló vállalkozó

Responbility

feladatkör

What does that involve

mivel jár?(munka)

My job involves travelling

Az én munkám utazássokkal jár

I'm in charge of/responsible for

Az én feladatom(megbízásom)/ felels vok

Factory

gyár

I deal with/handle

foglalkozom

Complaint

panasz

I run the coffe

A kávézót futtatom

Have to go to/attend meetings

elkell mennie/részt kell vennie találkozásokon

Clients

ügyfél

Advise

tanácsol

Take action

intézkedni

Duty

kötelesség

Working hours

munka idő

Nine-to-five job

8 órás munka idő

Do flexitime

rugalmas idő

Do shiftwork

műszakban dolgozni

do overtime

túlórázni

Salary

bér

I earn/make 20.000 Ft a year

20.000 Ft keresek egy évben

Minimun wage

minimál bér

Get 6 weeks paid holiday

fizetett szabadság

Get sick pay

beteg szabadság

Income

bevétel

Pay income tax

jövedelmi adó

Take work home

haza vinni a munkát

Have time to relax

van ideje pihenésre

Work long hours

sokáig dolgozni

Be a workaholic

munkamániás

Meet deadlines

határidők betartása

Take time off work

szabadságot kivenni

Be under pressure at work

munka nyomása alatt lenni

Spend a lot of time at work

csomó időt eltölteni a munkával

Have good working conditions

Jó munkakörülmények

Apply for a job

megpályázni, jelentkezni az állásra

Trainee

gyakornok

Trainer

tanító,edző

To Earn

pénzt keresni

Low salary

alacsony fizetés

Inhouse training

házi képzés

Training course

képzés

Prospect

kilátás

Manager

igazgató,vezető

Boss

főnök

Progress

fejlődés

Pay rise

fizetés emelés

Promote

előléptet

In charge of

megbízva,

Department

részleg

Employee

alkalmazott

Employer

munkaadó,munkáltató

Fresh challenge

új kihívás

Career change

szakmai átállást(más fajta munkát csinálni)

Work abroad

külföldön dolgozni

Resigned

lemondott

Terminate the work

felmondani a munkát

Leaving job

elhagyni az állást

Quit

kilépni

Looking for

keresni

Involve

vmivel jár, vmit magában foglal

Company sacked her

kirúgta, elbocsájtotta

Dismiss

elutasít,unemployed

Unemployed

munkanélküli

Part-time job

félállás

Take over

átvenni a vezetést(étterem stb.)

Retire

visszavonulni

Retired

nyugdíjas

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording