NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Clients
 2. Pay income tax
 3. Promote
 4. Minimun wage
 5. Training course
 1. a előléptet
 2. b jövedelmi adó
 3. c ügyfél
 4. d minimál bér
 5. e képzés

5 Multiple choice questions

 1. sokáig dolgozni
 2. tanító,edző
 3. kilépni
 4. elutasít,unemployed
 5. elkell mennie/részt kell vennie találkozásokon

5 True/False questions

 1. Do flexitimerugalmas idő

        

 2. I run the coffemegbízva,

        

 3. Prospectkilátás

        

 4. Complaintalkalmazott

        

 5. Advisetanácsol

        

Create Set