Catherine's Welsh words

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Happy
Hapus
Think
Meddwl
Already
Yn barod
Ready
Barod
Practice
Ymarfer
Horse
Ceffyl
Horses
Ceffylau
Food
Bwyd
Eat
Bwyta
Restaurant
Bwyty
Safe
Diogel
Safely
Yn ddiogel
Chief exec
Prif weithredwr
Standard
Safon
Good
Da
Yes
Ie
House
Ty
Keep an eye on
Yn cadw llygad ar
Before I go
Cyn i fi find
Kill
Lladd
Abattoirs
Lladd-dai
People
Pobl
Inside
Mewn
Place
Lle
Office
Swyddfa
Job
Swydd
Where do you live?
Ble wyt ti'n byw?
England
Lloegr
So
Felly
Why?
Pam
When?
Pryd
In the middle
Yn y canol
Mid wales
Canolbarth cymru
South
De
North
Gog
Say
Gweud
To me
Wrtha i
Only
Dimond
Decide
Penderfynu
I wanted to
O'n i moyn
I'm so glad
Dw i mor falch
Italian
Eidaleg
Because
Achos
Many
Llawer
The same thing
Yr un peth
Another
Arall
But
Ond
To tell the truth
A gweud y gwir
Different
Gwahanol
Bridge
Pont
Dog
Ci
Dogs
Cwn
Zero
Dim
100
Cant
Work
Gweithio
Lovely
Hyfryd
Uncle
Wncl
Strong
Cryf
Hot
Poeth
Garden (v)
Garddio
Tonight
Heno
To drink
Yfed
Crisps
Creision
Nuts
Cnau
No cause to complain
Dim lle i achwyn
No thanks
Dim diolch
There you are
Dyna ti
In the corner
Yn y cornel
Talk
Siarad
Friend/s
Ffrind/iau
Bring
Dod a'r
Hi how are you?
Shwmae
Author
Awdur
Old
Hen
Farmer
Ffermwr
Night
Nos
Pub
Dafarn
Black
Du
Too much
Gormod
Like
Hoffi
Walk
Cerdded
River
Afon
Silver
Arian
Scream
Sgrech
In the distance
Yn y pellter
Run
Rhedeg
Dangerous
Beryglus
Again/yet
Eto
Water
Dwr
True
Wir
Son
Mab
Out
Mas
Clock
Cloc
English
Saesneg
It encourages me
Mae e'n rhoi hwb i fi
A little
Tipyn bach
I can't believe
Dw i methu credu
Everything
Popeth
All ok
Popeth yn iawn
So fast/as fast
Mor gyflym
Piece
Darn
Then/afterwards
Wedyn
Sometimes
Weithiau
Enough
Digon
Wild
Gwyllt
Word/s
Gair/geiriau
Doctor
Meddyg
Civil servant
Gwas sifil
Teacher
Athro
Hospital
Ysbyty
How are you?
Sut wyt ti?
Weather
Y tywydd
How about you
Beth amdanoch chi
What's your name?
Beth yw dy enw?
More
Mwy
Is everyone here?
Yw pawb yma?
Beach
Traeth
On the right
Ar y dde
On the left
Ar y chwith
I've got a headache
Mae pen tost gyda fi
Swimming pool
Pwll nofio
Smile
Gwenu
Van
Fan
In front of
O flaen
Fine
Braf
Sun
Haul
Cockerel
Ceiliog
Bacon
Cig moch
Pig/s
Mochyn/moch
Pork
Porc
Kitchen
Cegin
Egg/s
Wy/wyau
Table
Bwrdd
Father
Tad
Field
Cae
Charming
Swynol
Afternoon
Prynhawn
Hi
Shwmae
Flower/s
Blodyn/blodau
Cow/s
Buwch/buchod
Stairs
Grisiau
Usually
Fel arfer
Empty
Gwag
Ill
Tost
Carrot/s
Moron
This week
Wythnos yma
Question
Cwestiwn
Soon
Yn fuan
Later on
Nes ymlaen
Like that
Fel 'na
Game
Gem
Shop/s
Siop/au
First
Yn gyntaf
Too
Rhy
Too slow
Rhy araf
Often
Yn aml
Easy
Hawdd
Green
Gwyrdd
Orange
Oren
Pink
Pinc
Purple
Porffor
Gold
Aur
Improve
Gwella
Still
Dal
I can't remember
All i ddim cofio
Computer
Cyfrifiadur/on
Chance to
Cyfle i
I can remember
Gall i gofio
If
Os
I'm not sure
Dw i ddim yn siwr
Anything
Unrhyw beth
Stop
Stopio
Interesting
Diddorol
How long?
Pa mor hir
A week ago
Wythnos yn ol
Big
Mawr
Welcome
Croeso
Wind
Gwynt
White
Gwyn
Hills
Bryniau
Village
Pentref
Of course
Wrth gwrs
Where
Ble
Milk
Llaeth
Sugar
Siwgr
Coffee
Coffi
Open
Agor
Tidy
Taclus
Family
Teulu
Tea
Te
Good idea
Syniad da
Cake
Teisen
Town
Tref
Thirst
Syched
Devil
Diawl
Wife
Gwraig
Children
Plant
Laugh
Chwerthin
Funeral
Angladd
Tears
Dagrau
Rocks
Creigiau
Half
Hanner
Fall
Cwympo
Jump
Neidio
Hill
Bryn
Way
Ffordd
Mane
Mwng
Drunk
Meddwl
Last night
Neithiwr
Moon
Lleuad
Star/s
Ser/Seren
Sheep
Defaid
Sheep dog
Ci defaid
Shake/wag
Siglo
Farm
Fferm
Park
Parc
Mouth
Ceg
Simple
Syml
Cold
Oer
Body
Gorff
Rabbit
Cwningen/od
Special
Arbennig
Suddenly
Yn sydyn
Eye
Llygad
Path
Llwybr
Thief
Lleidr
Area
Ardal
Mistake
Camgymeriad
Answer
Ateb
Key
Allwedd
Head
Pen
Who
Pwy
Hotel
Gwesty
Prison
Carchar
Everyone
Pawb
3 times a day
Teirgwaith y dydd
Funny
Doniol
For a walk
Am dro
Good evening
Noswaith da
Red
Coch
Month
Mis
School
Ysgol
Summer
Haf
Read
Darllen
Watch
Gwilio
Book
Llyfr
Today
Heddiw
Yesterday
Ddoe
Christmas
Nadolig
Door
Drws
Diary
Dyddiadur
Breakfast
Brecwast
Watch tv
Edrych ar y teledu
Life
Bywyd
Remember
Cofio
Animals
Anifeiliaid
Now
Nawr
Picture
Llun
Late
Yn hwyr
Early
Yn gynnar
Whiskey
Wisgi
Once
Unwaith
Brother
Brawd
Understand
Deall
Good night
Nos da
Fire
Tan
Pssible
Bosibl
Ghosts
Ysbrydion
Perhaps
Efallai
Busy
Prysur
Yellow
Melyn
Smoke
Mwg
Good time
Amser da
Leave
Gadael
The first time
Y tro cyntaf
Fan tastic
Gwych
Every day
Bob dydd
Before
Cyn
Half an hour
Hanner awr
Or
Neu
Next
Nesa
Last
Diwethaf
Garden/s
Gardd/gerddi
Know (person)
Nabod
Cook
Coginio
Wine
Gwin
Beer
Cwrw
Newspaper
Papur
Drive
Gyrru
Sitting room
Lolfa
Phone
Ffon
Bye
Hywl
Future
Dyfodol
Careful
Yn ofalus
Silk
Sidan
Velvet
Melfed
Nylon
Neilon
Cotton
Cotwm
Ordinary
Cyffredin
Desk
Desg
Science
Gwyddoniaeth
Scientist
Gwyddonydd
Chair
Cadair
Leather
Ledr
Suede
Swed
Exactly
Yn union
Type
Teipio
Tree/s
Coed
Neck
Gwddf
Hand
Llaw
Foot
Troed
I see
Gwela i
Dozen
Dwsin
Room
Ystafell
Ironing
Smyddio
Laundry
Golchi dillad
Wear
Gwisgo
Details
Manylion
Thx for the email
Diolch am yr e-bost
I'm tired
Dw i wedi blino
Tomorrow
Fory
It's raining
Mae'n glawio
Take care
Cymrwch/cymra ofal
Bye for now
Hwyl am y tro
Merry xmas
Nadolig llawen
At home
Adref
Frustrating
Rhywstredig
It's awful
Mae'n warthus
Meeting
Cyfarfod
Meetings
Cyfarfodydd
Lots of meetings
Llawer o gyfarfodydd
Finish
Yn gorffen
Probably
Siwr o fod
To get
I gael
Rest
Gorffwys
Look forward
Yn edrych ymlaen
Holidays
Gwyliau
S africa
De Affrig
4 years ago
Pedair blynedd yn ol
Mountain
Mynydd
Mountains
Mynyddoedd
Ride horses
Marchogaeth ceffylau
Fly
Hedfan
2 hours drive
Dwy awr yn y car
Not too much
Dim gormod
Popular
Poblogaidd
L likes
Mae l yn hoffi
You prefer
Mae'n well gyda ti
I prefer beer to wine
Mae'n well gyda fi gwrw na gwin
They
Nhw
Warm clothes
Dillad cynnes
Pack
Pacio
Riding hat
Het reidio
Hats
Hetiau
Rain
Glawio
Rainy
Glawiog
I'm jealous
Dw i'n genfiggenus
Excellent
Ardderchog
Jan
Mis ionawr
Feb
Mis chwefror
March
Mis mawrth
April
Mis ebrill
May
Mis mai
June
Mis mehefin
July
Mis gorffennaf
August
Mis awst
Sept
Mis medi
Oct
Mis hydref
Nov
Mis tachwedd
Dec
Mis rhagfyr
Monday
Dydd llun
Tuesday
Dydd mawrth
Wed
Dydd mercher
Thur
Dydd iau
Friday
Dydd gwener
Saturday
Dydd sadwrn
Sunday
Dydd sul
At the weekend
Ar y penwythnos
About
Am
A few friends
Ychydig o ffrindiau
Nervous
Nerfus
Sit
Eistedd
Difficult
Anodd
Possibly
O bosib
Potato/s
Taten/tatws
Without
Heb
Language
Iaith
French
Ffrangeg
Good luck
Pob lwc
Bank/s
Banc/iau
Boring
Diflas
Play
Chwarae
Football
Pel-droed
Sport
Chwaraeon
Now and again
Nawr ac yn y man
In winter
Yn y gaeaf
Tue night
Nos fawrth
We'd night
Nos fercher
Fri night
Nos wener
To bed
I'r gwely
Win
Ennill
Someone
Rhywun
Sing
Canu
Pretty
Pert
Curly
Cyrliog
Short
Byr
Thin
Tenau
Tall
Tal
Beard/s
Barf/au
Bald
Penfoel
Handsome
Golygus
Blue
Glas
Face/s
Wyneb/au
I'm sorry
Mae'n ddrwg da fi
Ticket/s
Tocyn/au
Hear
Clywed
I must
Mae'n rhaidi fi
Travel
Teithio
Ice
Rhew
Dry
Sych
Sunny
Heulog
Foggy/misty
Niwiog
Cloudy
Cymylog
Shower/s
Cawod/ydd
Windy
Gwyntog
Door bell
Cloch y drws
Programme/s
Rhaglen/ni
Woman
Menyw
Wash dishes
Golchi llestri
Whistle
Chwibanu
Smell
Aroglau
Relax
Ymlacio
For a bit
Am dipyn
Bread
Bara
Fresh
Ffres
Loaf
Torth
2 loaves
Dwy dorth
Butter
Menyn
As well
Hefyd
Salty
Hallt
Carmarthenshire
Sir gaerfyrddin
Strawberry jam
Jam mefus
Aunt
Modryb
Sweet
Melys
Oven
Ffwrn
No one
Neb
Every time
Bob tro
Feast
Gwledd
Noise
Swn
In a hurry
Ar frys
Cuppa
Paned
Leaf/leaves
Deilen/dail
Cry
Crio
In the woods
Yn y coed
Fish
Pysgod
Bird/s
Aderyn/adar
Bark
Cyfarth
Die
Yn marw
Bang
Clec
Gyn
Gwn
Shoot
Saethu
Beef
Cig eidion
Bone
Asgwrn
Dance
Dawnsio
On the floor
Ar y llawr
Bus
Bws
Taxi
Tacsi
I went
Es i
My mother
Fy mam
How much
Faint
Enjoy
Mwynhau
A drink or two
Gwydraid neu ddau
I'm surprised at
Dw i'n synnu at
Feel
Teimlo
Present/s
Anrheg/ion
John's car
Car John
The Postman's van
Fan y postmon
The dog's food
Bwyd y ci
The elephant's trunk
Trwnc yr eliffant
Lesley's brother
Brawd lesley
What time is it?
Faint o'r gloch yw hi?
It's eight o'clock
Mae hi'n wyth o'r gloch
Quarter past five
Chwarter wedi pump
Half past four
Hanner awr wedi pedwar
Get dark
Nosi
Owl
Gwdihw
That's odd
'Na od
Dinner/lunch
Cinio
It depends
Mae'n dibynnu
Listen
Gwrando
As well as
Yn ogystal a
Similar to
Yn debyg i
You know
Ti'n gwybod
My sister lives in so
Mae fy chwaer yn byw yn so
Useful
Defnyddiol
Garage
Garej
I got scared
Ces i ofn
Fisherman
Pysgotwr
Salmon
Eog
Huge
Enfawr