289 terms

Herbs By Category

STUDY
PLAY
Ma-Huang
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Gui-Zhi
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Zi-Su-Ye
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Jing-Jie
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Fang-Feng
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Qiang-Huo
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Xiang ru
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Gao-Ben
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Bai-Zhi
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Xi-Xin
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Sheng-Jiang
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Cong-Bai
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Cang-Er-Zi
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Xin-Yi-Hua
1.1 WARM, ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Bo-He
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Niu-Bang-Zi
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Chan-Tui
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Sang-Ye
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Ju-Hua
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Man-Jing-Zi
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Dan Dou Chi
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Ge-Gen
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Chai-Hu
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Sheng-Ma
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Mu Zei
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Fu-Ping
1.2 COOL ACRID RELEASE THE EXTERIOR
Shi-Gao
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Zhi-Mu
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Zhi-Zi
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Dan-Zhu-Ye
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Xia-Ku-Cao
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Xi-Gua
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Tian-Hua-Fen
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Lu-Gen
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Jue-Ming-Zi
2.1 CLEAR HEAT DRAIN FIRE
Shui-Niu-Jiao
2.2 CLEAR HEAT COOL BLOOD
Sheng-Di-Huang
2.2 CLEAR HEAT COOL BLOOD
Xuan-Shen
2.2 CLEAR HEAT COOL BLOOD
Mu-Dan-Pi
2.2 CLEAR HEAT COOL BLOOD
Zi-Cao
2.2 CLEAR HEAT COOL BLOOD
Huang-Qin
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Huang-Lian
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Huang-Bai
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Long-Dan-Cao
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Ku-Shen
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Qin-Pi
2.3 CLEAR HEAT DRY DAMP
Jin-Yin-Hua
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Lian-Qiao
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Da-Qing-Ye
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Ban-Lan-Gen
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Pu-Gong-Ying
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Zi-Hua-Di-Ding
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Bai-Jiang-Cao
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Chuan-Xin-Lian
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Bai-Hua-She-She-Cao
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Bai-Tou-Weng
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Ma-Chi-Xian
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
He-Ye
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Lu-Dou
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Bai-Xian-Pi
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Shan Dou Gen
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Tu-Fu-Ling
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
She-Gan
2.4 CLEAR HEAT RESOLVE TOXICITY
Qing-Hao
2.4 CLEAR DEFICIENCY HEAT
Di-Gu-Pi
2.4 CLEAR DEFICIENCY HEAT
Bai-Wei
2.4 CLEAR DEFICIENCY HEAT
Yin-Chai-Hu
2.4 CLEAR DEFICIENCY HEAT
Da-Huang
3.1 DOWNWARD DRAINING PURGATIVES
Mang-Xiao
3.1 DOWNWARD DRAINING PURGATIVES
Fan-Xie-Ye
3.1 DOWNWARD DRAINING PURGATIVES
Lu-Hui
3.1 DOWNWARD DRAINING PURGATIVES
Huo-Ma-Ren
3.2 DOWNWARD DRAINING MOIST LAXATIVES
Yu-Li-Ren
3.2 DOWNWARD DRAINING MOIST LAXATIVES
Da Ji
3.3 DOWNWARD DRAINING HARSH EXPELLANTS
Ba-Dou
3.3 DOWNWARD DRAINING HARSH EXPELLANTS
Qian-Niu-Zi
3.3 DOWNWARD DRAINING HARSH EXPELLANTS
Gan-Sui
3.3 DOWNWARD DRAINING HARSH EXPELLANTS
Fu-Ling
4. DRAIN DAMPNESS
Fu-Ling-Pi
4. DRAIN DAMPNESS
Fu-Shen
4. DRAIN DAMPNESS
Chi-Fu-Ling
4. DRAIN DAMPNESS
Zhu-Ling
4. DRAIN DAMPNESS
Ze-Xie
4. DRAIN DAMPNESS
Yi-Yi-Ren
4. DRAIN DAMPNESS
Che-Qian-Zi
4. DRAIN DAMPNESS
Hua-Shi
4. DRAIN DAMPNESS
Mu-Tong
4. DRAIN DAMPNESS
Shi Wei
4. DRAIN DAMPNESS
Dong Kui Zi
4. DRAIN DAMPNESS
Deng-Xin-Cao
4. DRAIN DAMPNESS
Qu-Mai
4. DRAIN DAMPNESS
Bian-Xu
4. DRAIN DAMPNESS
Di-Fu-Zi
4. DRAIN DAMPNESS
Dong-Gua-Zi/Ren
4. DRAIN DAMPNESS
Yin-Chen (Hao)
4. DRAIN DAMPNESS
Han-Fang-Ji
4. DRAIN DAMPNESS
Bi-Xie/Bei Xie
4. DRAIN DAMPNESS
Du-Huo
5. DISPEL WIND DAMP
Wei-Ling-Xian
5. DISPEL WIND DAMP
Hai-Tong-Pi
5. DISPEL WIND DAMP
Mu-Gua
5. DISPEL WIND DAMP
Can-Sha
5. DISPEL WIND DAMP
Sang-Ji-Sheng
5. DISPEL WIND DAMP
Wu-Jia-Pi
5. DISPEL WIND DAMP
Qin-Jiao
5. DISPEL WIND DAMP
Sang-Zhi
5. DISPEL WIND DAMP
Xi-Xian-Cao
5. DISPEL WIND DAMP
Qi-She/Bai Hua She
5. DISPEL WIND DAMP
Qian-Hu
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Chuan-Bei-Mu
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Zhe-Bei-Mu
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Gua-Lou
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Gua-Lou Pi
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Gua-Lou-Ren
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Zhu-Ru
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Kun-Bu
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Hai-Zao
6.1 COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT
Zhi-Ban-Xia
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Zhi-Tian-Nan-Xing
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Bai-Jie-Zi
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Jie-Geng
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Xuan-Fu-Hua
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Bai-Qian
6.2 WARM & TRANSFORM PHLEGM-COLD
Xing-Ren
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Zi-Wan
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Kuan-Dong-Hua
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Zi-Su-Zi
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Pi-Pa-Ye
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Ma Dou Ling
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Bai-Bu
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Sang-Bai-Pi
6.3 RELIEVE COUGH AND WHEEZING
Cang-Zhu
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Hou-Po
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Huo-Xiang
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Sha-Ren
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Bai-Dou-Kou
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Cao-Dou-Kou
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Cao-Guo
7. AROMATIC TRANSFORM DAMPNESS
Shan-Zha
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Shen-Qu
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Mai-Ya
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Gu-Ya
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Lai-Fu-Zi
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Ji-Nei-Jin
8. RELIEVE FOOD STAGNATION
Chen-Pi
9. REGULATE THE QI
Ju-Hong
9. REGULATE THE QI
Qing-Pi
9. REGULATE THE QI
Zhi-Shi
9. REGULATE THE QI
Zhi-Ke (Zhi-Qiao)
9. REGULATE THE QI
Da-Fu-Pi
9. REGULATE THE QI
Xiang-Fu
9. REGULATE THE QI
Mu-Xiang
9. REGULATE THE QI
Wu-Yao
9. REGULATE THE QI
Chen-Xiang
9. REGULATE THE QI
Tan-Xiang
9. REGULATE THE QI
Chuan-Lian-Zi
9. REGULATE THE QI
San-Qi
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Da Ji
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Pu-Huang
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Di-Yu
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Huai-Mi
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Ce-Bai-Ye
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Bai-Mao-Gen
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Xian-He-Cao
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Bai-Ji
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Ai-Ye
10.1 REGULATE BLOOD, STOP BLEEDING
Chuan-Xiong
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Dan-Shen
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Ji-Xue-Teng
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Yan-Hu-Suo
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Yu-Jin
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Yi-Mu-Cao
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Ze-Lan
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Chi-Shao
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Tao-Ren
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Hong-Hua
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
E-Zhu
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
San-Leng
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Ru-Xiang
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Mo-Yao
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Niu-Xi
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Chuan-Niu-Xi
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Wang-Bu-Liu-Xing
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Wu-Ling-Zhi
10.2 INVIGORATE THE BLOOD
Zhi-Fu-Zi
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Gan-Jiang
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Rou-Gui
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Wu-Zhu-Yu
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Gao Liang Jiang
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Hua-Jiao
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Ding-Xiang
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Xiao-Hui-Xiang
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Bi-Ba
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Hu-Jiao
11. WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD
Ren-Shen
12. 1 TONIFY THE QI
Dang-Shen
12. 1 TONIFY THE QI
Tai-Zi-Shen
12. 1 TONIFY THE QI
Huang-Qi
12. 1 TONIFY THE QI
Shan-Yao
12. 1 TONIFY THE QI
Bai-Zhu
12. 1 TONIFY THE QI
Da-Zao
12. 1 TONIFY THE QI
Gan-Cao
12. 1 TONIFY THE QI
Bai Bian Dou
12. 1 TONIFY THE QI
Huang-Jing
12. 1 TONIFY THE QI
Yi-Tang
12. 1 TONIFY THE QI
Shu-Di-Huang
12.2 TONIFY THE BLOOD
Zhi-He-Shou-Wu
12.2 TONIFY THE BLOOD
Dang-Gui
12.2 TONIFY THE BLOOD
Bai-Shao
12.2 TONIFY THE BLOOD
E-Jiao
12.2 TONIFY THE BLOOD
Gou-Qi-Zi
12.2 TONIFY THE BLOOD
Sang-Shen
12.2 TONIFY THE BLOOD
Long-Yan-Rou
12.2 TONIFY THE BLOOD
Lu-Rong
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Ge-Jie
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Dong-Chong-Xia-Cao
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Rou-Cong-Rong
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Suo-Yang
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Yin-Yang-Huo
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Ba-Ji-Tian
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Hu-Lu-Ba
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Bu-Gu-Zhi
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Gou Ji
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
He Tao Ren
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Yi-Zhi-Ren
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Xian-Mao
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Du-Zhong
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Xu-Duan
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Gu-Sui-Bu
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Tu-Si-Zi
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Zi-He-Che
12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG
Sha-Shen
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Xi-Yang-Shen
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Mai-Men-Dong
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Tian-Men-Dong
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Shi-Hu
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Yu-Zhu
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Bai-He
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Mo-Han-Lian/Han Lian Cao
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Nu-Zhen-Zi
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Hei-Zhi-Ma
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Gui-Ban
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Bie-Jia
12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN
Shan-Zhu-Yu
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Wu-Wei-Zi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Wu-Mei
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
He-Zi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Rou-Dou-Kou
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Chun-Pi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Chi-Shi-Zhi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Lian-Zi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Qian-Shi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Jin-Ying-Zi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Fu-Pen-Zi
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Bai-Guo
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Fu-Xiao-Mai
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Hai-Piao-Xiao
13. STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS)
Long-Gu
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Mu-Li
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Ci-Shi
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Zhen-Zhu
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Zi-Shi-Ying
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Hu-Po
14.1 ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT
Suan-Zao-Ren
14.2 NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT
Bai-Zi-Ren
14.2 NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT
Yuan-Zhi
14.2 NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT
He-Huan-Pi
14.2 NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT
Ye-Jiao-Teng
14.2 NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT
She-Xiang
15. AROMATIC OPEN THE ORIFICES
Su-He-Xiang
15. AROMATIC OPEN THE ORIFICES
Bing-Pian
15. AROMATIC OPEN THE ORIFICES
Shi-Chang-Pu
15. AROMATIC OPEN THE ORIFICES
Niu-Huang
15. AROMATIC OPEN THE ORIFICES
Ling-Yang-Jiao
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Gou-Teng
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Tian-Ma
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Ci-Ji-Li
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Shi-Jue-Ming
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Di-Long
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Bai-Jiang-Can
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Quan-Xie
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Wu-Gong
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Dai-Zhe-Shi
16. EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS
Shi-Jun-Zi
17. EXPEL PARASITES
Bing-Lang
17. EXPEL PARASITES
Da-Suan
17. EXPEL PARASITES
Bai-Fan
18. EXTERNAL APPLICATION
Liu-Huang
18. EXTERNAL APPLICATION
She-Chuang-Zi
18. EXTERNAL APPLICATION