44 terms

Begrippen poëzie literatuur

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tautologie
Tweemaal hetzelfde zeggen door middel van een ander woord
Pleonasme
Het bijvoegelijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord zeggen hetzelfde bv witte sneeuw
Annakoloet
De grammaticaal ontsporen en zin
Neologisme
Nieuw ontstane woorden
Homonymie
Hetzelfde woord maar verschillende betekenissen:bank
Homofonen
Gelijke klank, andere spelling, andere betekenis bv paart paard
Homograaf
Gelijke spelling, andere klank/klemtoon, andere betekenis
Inversie
Omdraaien van onderwerp en pv bv toen ging ik
Foutieve samentrekking
Bv hij sloeg met zijn racket en haar over
Litotes
Je meldt iets door het omgekeerde te zeggen : dit tentamen heb je niet slecht gemaakt
Understatement
Je zegt iets op een onderkoelde manier. Bv je bent helemaal gek op schoenen, koopt er veel en zegt dan `af en toe koop ik wel eens een paar'
Verbale ironie
Creëert afstand, speling
Paradox
Schijnbare tegenstelling
Chiasme
De elementen staan niet parallel maar gekruist bv God zo groot help deze kleine sterveling
Antithese
Tegenstelling qua betekenis voor
Vergelijking
Zij is als een snoepje
Asyndetische vergelijking
Het meisje, een snoepje, kwam het café binnen
Metafoor
Het snoepje kwam het café binnen
Metonymia
Overeenkomst of gelijkheid bv even de neuzen tellen
Deviatie
Afwijking van normaal taalgebruik
Equivalentie
Vormen van herhaling
Metrum
Ritme dat een bepaalde regelmaat geeft
Jambe
U- geheim vergis stijgend
Trochee
-U zomer dagen dalend
Dactylus
-UU stralende kinderen dalend
Anapest
UU- langverwacht sinterklaas
Amfybrachus
U- Gestreelde verwachte
Ollekebolleke
Twee strofen van elk vier regels en het verplichte rijm is dactylus
Metrisch vers
En vers waarin de beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in regelmatige patronen zijn te verdelen
Antimetrie
Wanneer in een metrisch van de maat wordt afgeweken waardoor een bepaald effect optreedt
Enjabement
Het afbreken van een verkregen op een onnatuurlijke plaats
Assonantie of klinkerrijm
De klankherhaling heeft betrekking op de klinkers
Acconsonantie of medeklinkerrijm
De klankherhaling heeft betrekking op de medeklinkers
Rijm of volrijm
De klankherhaling heeft betrekking op de klinkers en medeklinkers
Omarmend rijm
Abba
Gepaard rijm
Aabbcc
Gekruist rijm
Abab
Slagrijm
Alaa etc
Distichon
Tweeregelige strofe
Terzet terzine
Drieregelige strofe
Kwatrijn
Vierregelige strofe
Sonnet
Gedicht van 14 regels
2 kwartieren samen het octaaf
2 terrine samen het sextet meestal een inhoudelijke wending chute of volta genaamd
Foregrounding
De taaluiting zelf of een aspect daarvan komt op de voorgrond te staan
Elisie
Onbeklemtoonde lettergreep door samenvoeging en/of weglaten bv k zei