Catherine's Welsh words 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Over
Drosodd
May i/have
Gaf i
I would like
Hoffwn i
Chip/s
Sglodyn/sglodion
Please formal
Os gwelwch chi'n dda
Please inf
Os gweli di'n dda
Fluent
Rhugl
Mother tongue
Mamiaith
German
Almaeneg
Spanish
Sbaeneg
Fluently
Yn rhugl
Number/s
Rhif/au
In cardiff
Yng nghaerdydd
Factory
Ffatri
I'm responsible for running
Dw i'n gyfrifol am redeg
I like my job v much
Dw i'n hoffi fy ngwaith yn fawr iawn
Full time
Llawn amser
Part time
Rhan amser
It's hard work
Mae'n waith caled
Present tense
Presennol
Past tense
Gorffennol
Bed room
Ystafell wely
Biscuit/s
Bisged/i
That's all
Dyna'r cwbl
Keep it up
Dal ati
Arts and crafts
Celf a chrefft
And so on
Ac ati
Ill
Sal
Etc
Ayb
Gym
Campfa
Supper
Swper
Romantic
Rhamantus
Bottle of champagne
Potelaid o siampen
Heart
Calon
Boss
Bos
Stupid
Twp
Chat
Sgwrs
Toilet
Ty bach
Even
Hyd yn oed
Job centre
Canolfan waith
Fireworks
Tan gwyllt
Available
Ar gael
Silent
Tawel
Bedroom
Ystafell wely
Spoon/bucket
Llwy
Sponge/s
Sbwng/sbyngau
Wet
Gwlyb
Sad
Trist
Start
Dechrau
Spare
Sbar
Places
Lleoedd
Up
Lan
Steep
Serth
All day
Drwy'r dydd
Ok
Oce
What's the point?
Beth yw'r pwynt?
Or not
Neu beidio
Oh dear
O diar
Some time
Rywbryd
To grow
Tyfu
Garlic
Garlleg
Interest/s
Diddordeb/au
Mortgage
Morgais
Sell
Gwerthu
Reasonable
Rhesymol
Advert/s
Hysbyseb/ion
Snow
Eira
It's snowing
Mae hi'n bwrw eira
It's raining
Mae hi'n bwrw glaw
Photography
Ffotograffiaeth
Championship
Pencampwriaeth
Six nations
Y chwe gwlad
Scotland
Yr Alban
Child/children
Plentyn/plant
Leek and potato soup
Cawl cennin a thatws
Bristol
Bryste
University
Prifysgol
Bike shed
Sied feiciau
Since
Ers
Talking of
Son am
It's terribly hot
Mae hi'n dwym ofnadwy
Grandmother
Mam-gu
Grandfather
Tad-cu
Clean
Glanhau
Your father
Dy dad
Exciting
Cyffrous
Website
Gwefan
It doesn't matter
Does dim ots
(In an) accident
Mewn damwain
A row
Ffrae
Between
Rhwng
Story
Hanes
Fingers crossed
Croesi bysedd
Your mother
Dy fam
Good luck
Pob lwc
Some people
Rhai pobl
Fair play
Chwarae teg
Environment/al
Amgylchedd/ol
Recycle/ing
Ailgylchu
Pet
Anifail anwes