Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

acriter

keenly, fiercely

brevis brevis breve

short, brief

certo certare certavi certatus

compete

conicio conicere conieci coniectus

hurl, throw

contra (+acc)

against, on the other hand

cras

tomorrow

eicio eicere ieici eiectus

throw out

et...et

both...and

excipio excipere excepi exceptus

receive

fuga fugae F

escape

leniter

gently

moveo movere movi motus

move

nisi

except, unless

obstupefacio obstupefacere obstupefeci obstupefactus

amaze, stun

odio sum odio esse

be hateful

potestas potestatis F

power

regina reginae F

queen

severus severa severum

strict, severe

tectum tecti N

roof, ceiling

utrum

whether

primus prima primum

first

secundus secunda secundum

second

tertius tertia tertium

third

quartus quarta quartum

fourth

quintus quinta quintum

fifth

sextus sexta sextum

sixth

septimus septima septimum

seventh

octavus octava octavum

eighth

nonus nona nonum

ninth

decimus decima decimum

tenth

auctor auctoris M

creator, author

me auctore

at my suggestion

damno damnare damnavi damnatus

condemn

dum

while, until

exstinguo exstinguere exstinxi exstinctus

extinguish, destroy, put out

gaudium gaudii N

joy

haud

not at all

immineo imminere imminui (+dat)

hang over

indicium indicii N

sign, evidence

obviam eo obviam ire obviam ii (ivi) (+dat)

meet, go to meet

pendeo pendere pependi

hang

priusquam

before, until

procul

far

quasi

as if

tenebrae tenebrarum F pl

darkness

ultio ultionis F

revenge

vestimenta vestimentorum N pl

clothes

adipiscor adipisci adeptus

obtain

amplector amplecti amplexus

embrace

comitor comitari comitatus

accompany

conor conari conatus

try

conspicor conspicari conspicatus

catch sight of

egredior egredi egressus

go out

hortor hortari hortatus

encourage, urge

ingredior ingredi ingressus

enter

loquor loqui locutus

speak

morior moriri mortuus

die

nascor nasci natus

be born

patior pati passus

suffer

precor precari precatus

pray (to)

proficiscor proficisci profectus

set out

regredior regredi regressus

go back, return

revertor reverti reversus

turn back, return

sequor sequi secutus

follow

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording