NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. in (sb's) presence
 2. pursuit of sb./sth.
 3. maintaining
 4. appropriate
 5. inherited
 1. a vhodný, prijateľný
 2. b udržovať
 3. c zdedený
 4. d v prítomnosti niekoho
 5. e
  prenasledovanie_koho,čoho ; snaha o získanie

5 Multiple choice questions


 1. napraviť to, dať dohromady; udobriť sa, skončiť spor
 2. antropológ
 3. rebelantský
 4. pokračovať
 5. žiarlivosť

5 True/False questions

 1. intellectprotirečiť

        

 2. teensvrstovníci

        

 3. outlook on lifepohľad na život

        

 4. be on sb.'s sidebyť na niekoho strane

        

 5. look up tozamestnanie