NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. touch base with sb
 2. constructively
 3. rights
 4. infant
 5. be fed up with
 1. a mať plné zuby
 2. b konštruktívne
 3. c spojiť sa s niekým
 4. d dieťa
 5. e práva

5 Multiple choice questions

 1. rozísť sa
 2. neschopný
 3. problém, otázka
 4. klamať
 5. verný, oddaný

5 True/False questions

 1. commentatorsuvenír

        

 2. get on (with sb)spojiť sa s niekým

        

 3. generationgenerácia

        

 4. max (abbrev.)inzerát

        

 5. give me a ringimitovali, napodobňovali