NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. significantly
 2. issue
 3. fanatical
 4. pick up on sth
 5. syndrome
 1. a významne
 2. b zachytiť niečo, postrehnúť
 3. c fanatický
 4. d problém, otázka
 5. e syndróm

5 Multiple choice questions

 1. žiadosť
 2. intelektuálny
 3. podkrovie
 4. polovičná sestra - jeden z rodičov je spoločný
 5. byť oddaný

5 True/False questions

 1. culturekultúra

        

 2. concerntýkať sa

        

 3. go aheadpastier

        

 4. authorizationautorizácia

        

 5. snoreproblém, otázka

        

Create Set