NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. torch
 2. rebellious
 3. big family man
 4. expectation
 5. density
 1. a rodinne založený muž
 2. b rebelantský
 3. c očakávanie
 4. d hustota
 5. e baterka

5 Multiple choice questions

 1. klamať
 2. viera
 3. požičanie
 4. vrstovníci
 5. žiadosť

5 True/False questions

 1. I suppose sopridržať k, uviazať k

        

 2. infantdieťa

        

 3. be protective oftaktika, stratégia

        

 4. ad (abbrev.)skrátený

        

 5. isolationizolácia