NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. drift apart
 2. corresponding
 3. just the thing
 4. conduct (sth)
 5. snore
 1. a rozísť sa, vzdialiť sa
 2. b chrápať
 3. c korešpondovať, zodpovedať, zhodovať sa
 4. d riadiť
 5. e tá správna vec

5 Multiple choice questions

 1. tínedžerský vek
 2. odklonenie
 3. v každom prípade, za všetkých okolností
 4. rozmaznané dieťa
 5. podobať sa

5 True/False questions

 1. genesgény

        

 2. make it up
  napraviť to, dať dohromady; udobriť sa, skončiť spor

        

 3. concernpokračovať

        

 4. sales figuresúplný, absolútny

        

 5. gossipvášeň

        

Create Set