NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. lending
 2. (we) just clicked
 3. touch base with sb
 4. authorization
 5. bang
 1. a búchať, buchnúť, zadunieť
 2. b autorizácia
 3. c spojiť sa s niekým
 4. d požičanie
 5. e sadnúť si, rozumieť si

5 Multiple choice questions

 1. experiment, pokus
 2. v kocke, v podstate
 3. získať pozornosť niekoho
 4. vychovať niekoho
 5. baterka

5 True/False questions

 1. reunitedznova spojiť

        

 2. in response toodklonenie

        

 3. sensitivehustota

        

 4. pick upodhadovať, ceniť si

        

 5. application form /očakávanie