NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. constructively
 2. isolation
 3. grow up
 4. scream
 5. be fed up with
 1. a izolácia
 2. b konštruktívne
 3. c vyrásť
 4. d mať plné zuby
 5. e kričať

5 Multiple choice questions

 1. privilégium
 2. akademické dielo
 3. zodvihnúť
 4. zmysel pre humor
 5. motivácia

5 True/False questions

 1. generationočakávanie

        

 2. ad (abbrev.)inzerát

        

 3. negotiatorvyjednávač

        

 4. bring sb upvyrásť

        

 5. shepherdpastier