NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. in (sb's) presence
 2. bark
 3. rights
 4. I suppose so
 5. in a nutshell
 1. a predpokladám to, pripúšťam to
 2. b práva
 3. c štekať
 4. d v kocke, v podstate
 5. e v prítomnosti niekoho

5 Multiple choice questions

 1. dosahovať, docieľovať
 2. nespočetnekrát
 3. kolega
 4. vychovať niekoho
 5. očakávanie

5 True/False questions

 1. be up for sthvhodný, prijateľný

        

 2. enclosed withklebeta

        

 3. anthropologistcieľ

        

 4. definitelyurčite, definitívne

        

 5. lonelinesspožičanie