NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. reckon
 2. circular
 3. self-sufficient
 4. authority figure
 5. get your hands on sth./sb I'll kill him if I ever get my hands on him.
 1. a obežník
 2. b sebestačný
 3. c dostať niečo/niekoho do rúk
 4. d odhadovať, ceniť si
 5. e autorita, človek na dôležitom mieste

5 Multiple choice questions

 1. byť ochrancom niekoho
 2. neuróza
 3. sociológ
 4. podradený, na nižšej úrovni
 5. základná štruktúra spoločnosti

5 True/False questions

 1. bring sb upvychovať niekoho

        

 2. sensitivecitlivý

        

 3. snorechrápať

        

 4. It runs in the familytá správna vec

        

 5. concerntýkať sa