NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. diversion
 2. neurosis
 3. recognition
 4. syndrome
 5. reunited
 1. a znova spojiť
 2. b odklonenie
 3. c neuróza
 4. d syndróm
 5. e poznanie, uznanie

5 Multiple choice questions

 1. zavolať mi
 2. odhadovať, ceniť si
 3. zmeniť názor
 4. citlivý
 5. výskum

5 True/False questions

 1. cope withkolega

        

 2. souvenir
  spriaznená duša

        

 3. cognitivecitlivý

        

 4. be stuck in trafficbyť v dopravnej zápche

        

 5. genuinecitlivý