NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. punctuality
 2. torch
 3. in a nutshell
 4. tricky
 5. reunited
 1. a znova spojiť
 2. b baterka
 3. c presnosť
 4. d v kocke, v podstate
 5. e ľstivý, úskočný,

5 Multiple choice questions

 1. autorita, človek na dôležitom mieste
 2. zvláštny
 3. mať plné zuby
 4. tvrdohlavý
 5. poznanie, uznanie

5 True/False questions

 1. colleaguekolega

        

 2. frustrationveriť

        

 3. atticrada

        

 4. place (a) demandklásť požiadavky

        

 5. expectationviera