NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. spoilt child
 2. juggling
 3. generation
 4. partner
 5. torch
 1. a rozmaznané dieťa
 2. b generácia
 3. c partner
 4. d baterka
 5. e žonglovanie

5 Multiple choice questions

 1. udržovať
 2. spodná strana
 3. viera
 4. byť braný vážne
 5. vysporiadať sa, zvládnuť

5 True/False questions

 1. place (a) demandbyť oddaný

        

 2. consequencesdôsledok

        

 3. dividerozdeliť

        

 4. sophisticatedvyjednávač

        

 5. grow upvyrásť