Aardrijkskunde H4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aardbeving
Schokkende of trillende beweging van een gedeelte van de aardkorst door de werking van endogene krachten
Afzetmarkt
Het aantal klanten dat producten wil kopen
Agrarisch
Verzamelwoord dat aangeeft dat iets met landbouw te maken heeft
Arbeidsintensief
Als er bij de productie veel arbeid per hectare of per product nodig is
Bauxiet
Grondstof waar aluminium van wordt gemaakt
Benedenloop
Het laatste stuk van een rivier, meestal dicht bij zee
Bestaansmiddel
De middelen waarmee mensen levensbehoeften produceren
Bevolkingsdiagram
Staafdiagram dat de leeftijdsopbouw van de bevolking laat zien
Bevolkingsdichtheid
Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer
Bevolkingsspreiding
De verdeling van mensen over een land of gebied
Bidonville
Krottenwijk met huizen gemaakt van afvalmateriaal
Bodemerosie
Het wegspoelen of wegwaaien van de bovenste vruchtbare bodemlaag
Commercialisering
De overschakeling van zelfverzorgende naar commerciële landbouw
Commercieel
Productie voor de verkoop, dus niet voor eigen gebruik
Communistisch land
Land waar de staat veel invloed heeft op de economie
Culturele factoren
Verklaringen die te maken hebben met de cultuur
Cultuur
Alles wat je aangeleerd is, zoals gewoonten, taal en godsdienst
Cultuurgebied
Groot gebied op aarde met een aantal gemeenschappelijke cultuurkenmerken
Delfstoffen
Grondstoffen en brandstoffen die uit de aarde worden gehaald
Demografische factoren
Verklaringen die te maken hebben met de omvang en samenstelling van de bevolking
Economische factoren
Verklaringen die te maken hebben met de manieren waarop mensen hun geld verdienen
Eenkindpolitiek
Gezinnen in China mogen niet meer dan één kind binnen een gezin
Globalisering
Het steeds meer internationaal uitwisselen van mensen, geld, goederen en ideeën
Groene revolutie
Het stijgen van de opbrengsten in de landbouw door het gebruik van nieuwe, snelgroeiende zaden (vooral rijst)
Hydro-elektriciteit
Met waterkracht opgewekte elektriciteit (vaak bij stuwdammen)
Intensief
Als ergens veel tijd, werk of aandacht aan wordt besteed
Internationalisering
Het steeds meer Internationaal uitwisselen van mensen, geld, goederen en ideeën
Investering
Geld dat gebruikt wordt om betere producten te maken
Kinderarbeid
Werk dat te zwaar is voor kinderen en/of zo veel tijd kost dat ze niet naar school kunnen gaan
Krottenwijk
Een zelfbouwwijk met slechte huizen, weinig voorzieningen en onzekerheid voor de bewoners of ze er mogen blijven wonen
Lagelonenland
Land met lage lonen voor de werknemers
Menselijke factoren
Menselijke verklaringen voor een verschijnsel
Mechanisatie
Met vervangen van menselijke of dierlijke arbeidskrachten door machines
Migrant
Iemand die verhuist buiten de eigen woonplaats
Milieuvervuiling-(verontreiniging)
Vervuiling van de natuurlijke omgeving van mensen (water, lucht en bodem)
Milieu-uitputting
Het opraken van natuurlijke voorraden door menselijk gebruik
Milieuaantasting
Grote veranderingen in landschappen en ecosystemen
Mondialisering
Het steeds meer internationaal uitwisselen van mensen, geld, goederen en ideeën
Multinationaal
Bedrijf met vestigingen over de hele wereld
Natte rijstbouw
Het verbouwen van rijst met behulp van irrigatie. Meestal op sawa's
Ontbossing
Het kappen van bossen
Ontwikkelde landen
Rijke landen met een hoog ontwikkelingspeil. De meeste mensen hebben goed te eten, wonen in een goed huis, volgen een goede opleiding en kunnen naar de dokter als ze ziek zijn
Ontwikkelingslanden
Arme landen met een laag ontwikkelingspeil. De meeste mensen hebben weinig te eten, wonen in slechte huizen, hebben weinig opleiding en kunnen niet altijd naar een dokter als ze ziek zijn
Ontwikkelingspeil
Hoe arm of rijk een land is. Een land is ontwikkeld als de meeste mensen kunnen voorzien in de vier basisbehoeften
Planeconomie
Een economie waarin de staat bepaalt wat de bedrijven gaan maken
Politieke factoren
Verklaringen die te maken hebben net de weten en regels van een land
Politieke systeem
Een manier waarop een land geregeerd wordt
Pullfactoren
De goede eigenschappen van het bestemmingsgebied van migranten
Pushfactoren
Redenen on te vertrekken uit een gebied
Reliëf
Hoogteverschillen in het landschap
Ruraal-urbane migratie
Binnenlandse migratie van het platteland naar de stad
Savanneklimaat
Tropisch klimaat (warm en vochtig) met een droge tijd
Sawa
Rijstakker die onder water staat
Smog
Vervuilde lucht: een mengsel van rook en mist
Speciale economische zone
Open gebied in China waar buitenlandse bedrijven zich mogen vestigen en weinig belasting betalen
Stuwdam
Dam in de rivier die het water vasthoudt
Tropisch klimaat
Warm en vochtig klimaat
Tsunami
Hoog opstijgende vloedgolf bij de kust, ontstaan door een aardbeving in de oceaan
Tijgerland
Land in Azië met een snelgroeiende economie. Economie gaat over het maken van producten en geld verdienen
Urbanistatie
Die groei, in procenten, van het aantal stadsbewoners
Urbanistatiegraad
Het percentage stedelingen in een land
Urbanistietempo
De snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt
Vrijmarkteconomie
Economie waarin de bedrijven bepalen welke producten ze gaan maken
Zelfverzorgend
Het verbouwen van gewassen en het houden van vee alleen voor eigengebruik