Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Reading Vocabulary - Facebook

social networking site

sosyal paylaşım sitesi

account

hesap, kullanıcı hesabı

purpose

amaç, niyet

to gain benefits

yarar sağlamak

to matter

önem taşımak, önemli olmak

to found

kurmak, tesis etmek

psychology

psikoloji

keen

hevesli

attractiveness

cazibe, çekicilik

to launch

faaliyete geçirmek

to rate

oylamak

freshman

üniversite birinci sınıf öğrencisi

undergraduate

üniversite lisans öğrencisi

to sign up

bir internet sitesine üye olmak

promptly

hemen, gecikmeden

The Ivy League

Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, the University of Pennsylvania, and Yale University'den oluşan üniversiteler birliği.

to purchase

satın almak

to spread

yayılmak

worldwide

dünya çapında

registered

kayıtlı

buy-out

tamamını satın almak

rumoured

dedikodusu yapılan, rivayet edilen

to discuss

görüşmek, konuşmak, bahsetmek

to refuse

reddetmek

so far

şimdiye kadar

to develop

geliştirmek

application

uygulama

to announce

duyurmak

to reach

ulaşmak, erişmek

rumour

söylenti, dedikodu

to reveal

ortaya çıkmak

impostor

dolandırıcı, düzenbaz

to confirm

teyit etmek

flash-mob-style

flash mod styla

classify

sınıflandırmak, tasnif etmek

technicality

teknik ayrıntı, detay

eventually

sonunda, er ya da geç

controversy

uyuşmazlık, münakaşa

cross one's mind

aklından geçirmek, hatırına gelmek

sibling

kardeş

phenomena

olaylar

phenomenon

olay, fenomen

to hang around

dolanmak, gezinmek

debate

tartışma, müzakere

virtual community

sanal topluluk

to mingle with

kaynaşmak, haşır neşir olmak

identity theft

kimlik hırsızlığı

fraud

dolandırıcılık

to pretend

numara yapmak, yapar gibi görünmek

to stalk

gizlice takip etmek

harass

rahatsız etmek, tacizde bulunmak

to take precaution

önlem almak, tedbir almak

weapon

silah

sound judgment

sağlam muhakeme / değerlendirme

outstanding

üstün, seçkin, göz çarpan

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording