12 terms

vegetables

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

蔬菜
shū cài ( vegetables)
白菜
bái cài ( cabbage)
青菜
qīng cài ( green leafy vegetable)
生菜
shēng cài ( lettuce)
菜花
cài huā ( cauliflower)
西兰花
xī lán huā ( broccoli)
西红柿
xī hóng shì ( tomato)
黄瓜
huáng guā ( cucumber)
土豆
tǔ dòu ( potato)
豌豆
wān dòu ( peas)
胡萝卜
hú lúo bo ( carrot)
白萝卜
bái lúo bo ( turnip)