3.Strategisch management

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Afnemersbenadering
hierbij worden de concurrenten bepaald vanuit het gezichtspunt van de potentiële afnemer
bedrijfskolom
een bedrijfskolom laat zien welke opeenvolgende participanten of schakels er aanwezig zijn in het voortbrengingsproces van een bepaald product
bedrijfstak
elke schakel of horizontale geleiding in de bedrijfskolom wordt een bedrijfstak genoemd. De horizontale geleiding betreft organisaties die eenzelfde dan wel een gelijksoortige functie vervullen in het voortbrengingsproces van verschillende variëteiten van een bepaald product.
branche
binnen een bedrijfstak zijn branches aanwezig: een groep organisaties die niet alleen dezelfde productie- of distributietechniek hanteren, maar ook grotendeels dezelfde producten leveren.
business intelligence
alle activiteiten op op het gebied van informatie, analyse en IT die bijdragen tot effectieve en efficiënte besluitvorming.
core competencies
een collectief leerproces met als doel verschillende productievaardigheden te coördineren en productiemogelijkheden te integreren.
core products
componenten of halffabricaten die bijdragen in de waarde van de eindproducten.
corporate challenges
het vertalen van de strategic intent naar kortetermijndoelstellingen voor een periode van een tot drie jaar.
externe onderzoek
heeft betrekking op de omgeving van de organisatie en is onderdeel van de situatieanalyse.ontwikkelingen uit de externe onderzoek worden in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke kansen en bedreigingen van de organisatie.
informatieplan
een plan waarin is vast gelegd welke visie het management van de organisatie heeft op het en verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening en de prioriteiten bij de realisering ervan.
informatiewaardeketen
het proces binnen in Business intelligence waar dat worden getransformeerd tot informatie die als input dient bij een beslissing.
Interne onderzoek
heeft als doel het in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten van de organisatie.
interne omgeving
heeft betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel.
kernactiviteiten
activiteit(en) waarop de onderneming zich concentreert en waaraan zij haar bestaansrecht en succes te danken heeft.
missie
bestaat uit een omschrijving van product-marktcombinaties ende manier waarop men hiermee een structureel concurrentievoordeel kan realiseren
operationele planning
de te bereiken doelen die in het strategisch plan worden genoemd, worden voor de periode van een jaar uitgewerkt naar kosten en opbrengsten, verkoop- en productiehoeveelheden, investeringen, voorraden, formatieplanning enzovoort.
organisatiedoelstellingen
geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en haar werknemers.
1.belangenevenwicht
2.winstgevendheid
3.kwaliteit
4.effectiviteit en efficiency
5.imago
6.gedragsregels
portefeuilleanalyse
hierbij worden de verschillende SBU's ondergebracht in een cellenstructuur en geanalyseerd op basis van een aantal bedrijfseconomische criteria.
principes
hebben betrekking op de normen en waarden van de organisatie.
scenariomethode
er wordt vanuit de huidige situatie de ontwikkeling van een aantal factoren op middellange termijn voorspeld.
situatieanalyse
het huidige profiel van een organisatie wordt vastgelegd. Het profiel bestaat uit een intern en extern onderzoek.
strategic architecture
een staalkaart voor de toekomst. hierin worden verbanden vastgelegd tussen de behoeften van de consumenten, de core competencies die hiervoor ontwikkeld moeten worden, alsmede technologieën die hiertoe geïdentificeerd moeten worden.
strategic intent
het creëren van een obsessie
strategie
een plan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te realiseren.
strategievorming
is een onderdeel van het proces van strategisch management en bestaat uit: het vast stellen van het toekomstbeeld; het ontwikkelen van verschillende strategieën ende evaluatie en keuze van een strategie.
strategische groep
is een groep van organisaties de gemeenschappelijke kenmerken bezitten en gelijksoortige concurrentiestrategieën hanteren.
strategische planning
de concrete neerslag van het proces van strategisch management.
strategisch management
houdt in het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen inde strategie te verwezenlijken
visie
is een algemeen gedachtebeeld of veronderstelling van de toekomst van een organisatie.
klassieke richting
Strategisch management is gelijk aan strategisch planning. Evenwicht in middelen (SWOT-analyse) is in deze startegie van belang. Grondlegger is Igor Ansoff (Corporate strategy) er is op voortgebouwd door Michael Porter. Kritische kanttekening geplaatst door Henry Mintzberg.
moderne richting
Strategisch management is gelijk aan strategisch denken. Hiervan is sprake als een organisatie een visie kan uitdragen en doorvoeren. De opvattingen van Mintzberg zijn in deze strategie te herkennen.
proces van strategisch management
1.situatieanalyse
2. strategievorming
3. planning en implementatie
elementen van een organisatievisie
visie=missie+principes
7-S-model
De elementen in het model staan in verbinding met de omgeving, een goede afstemming zorgt voor een effectieve bedrijfsvoering.
1.structuur
2.systemen
3.stijl van management
4.staf
5.sleutelvaardigheden
6.strategie
7.significante waarde
partiële benadering
enkelvoudige benadering
integrale benadering
alle functionele gebieden worden doorgelicht
BCG-matrix
1.question mark(marktaandeel laag, marktgroei hoog)
2.star(marktaandeel hoog, marktgroei hoog)
3.cash cow(marktaandeel hoog, marktgroei laag)
4.dog(marktaandeel laag, marktgroei laag)
immunificatie
het zich wapenen tegen kwetsbare factoren
diversificatie
er wordt op nieuwe markten met nieuwe producten gepenetreerd, waarbij in eerste instantie gezocht wordt naar verwantschap op marketinggebied en/of productietechniek; concentrische diversificatie. Wanneer er geen sprake is van verwantschap dan is er sprake van conglomeraatvorming.
adaptie
het vermogen van de organisatie om zich snel aan wijzigende omstandigheden aan te passen ofwel om flexibiliteit.
manipulatie
het (gedeeltelijk) terugwinnen van de beïnvloedingsmogelijkheden die organisaties in het verleden zijn kwijtgeraakt.
innovatie
om adequaat in te spelen op veranderingen is niet alleen een zekere mate van flexibiliteit vereist, maar ook innovatie.
marktpenetratie
organisatie probeert met haar bestaande producten grotere marktaandeel te behalen.
productontwikkeling
Wanneer een organisatie nieuwe producten ontwikkelt, maar op de bestaande markt blijft opereren.
marktontwikkeling
voor bestaande producten worden nieuwe markten gezocht.
integratie
binnen in verschillende schakels van een bedrijfskolom werkzaam zijn
achterwaartse integratie
integratie in een voorafgaande schakel in het bedrijfskolom
voorwaartse integratie
integratie in een daaropvolgende schakel in het bedrijfskolom
differentiatie
uit een schakel in het bedrijfskolom weg gaan
parallellisatie
organisatie gaat activiteiten verrichten in een andere bedrijfskolom
specialisatie
organisatie gaat geen activiteiten meer verrichten in een andere bedrijfskolom
ongedifferentieerde strategie
het ontwikkelen en het op de markt aanbieden van een product tegen zo laag mogelijke kosten.
differentiatiestrategie
behalen van concurrentievoordeel doordat de organisatie zich met haar producten richt op specifieke eisen van de klant.
functiegerichte werkplanning
het operationeelplan wordt binnen de verschillende functionele afdelingen uitgewerkt naar de dagelijkse werkzaamheden.
aggregatie
indikken van ruw data, waardoor het beter mogelijk wordt om te analyseren en te interpreteren
specialisten
Zijn organisaties die zich richten op bepaalde gedeelten van markten.
Volgers
volgt het beleid van de marktleider, beschikt over concurrerende strategieën.
uitdagers
dit zijn organisaties die als doelstelling hebben marktleider te worden.
-in de flanken aanvallen
-omcirkelen
-via een omweg aanvallen
-guerrillastrategie
marktleiders
deze organisaties hebben het grootste marktaandeel in hun markt en worden door de andere organisaties als oriëntatiepunt gezien.
bedrijfstakconcurrentie
Afhankelijk van:
1. aantal concurrenten
2.verscheidenheid
3.groei van de markt in de bedrijfstak
4.uittredingsdrempel
5.kostenniveau
machtspositie leveranciers
Afhankelijk van:
1.aanwezigheid van substitutie producten
2.het belang van het geleverde product
3.de concentratie van leveranciers
substitutiegevaar
het aanwezig zijn van weinig substitutieproducten in een bedrijfstak zorgt voor hoge toetredingsbarière
klassieke proces van strategisch management
1.situatie analyse= interne+externe onderzoek 2.strategievorming=vaststellen toekomstbeeld+ontwikkelen strategie+evaluatie en keuze 1 strategie
3.planning en implementatie=invoeren strategie
strategy as stretch
er wordt gestreefd naar een mismatch tussen aspiraties en de toereikendheid van de middelen om het te realiseren