2.Omgevingsinvloeden

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Organisaties
Elke organisatie is onderdeel van de maatschappij, de omgeving waarin het interactie
heeft met belanghebbende partijen: leveranciers en afnemers. Daarnaast staat de
organisatie bloot aan omgevingsinvloeden: sterk veranderende omgevingsfactoren
waarop het doeltreffend en slagvaardig moet anticiperen en handelen. Dit heet
afstemmen.
economische integratie
1. De vrijhandelszone harmoniseert de import en export binnen de deelnemende
landen door de belemmerende factoren (bijvoorbeeld invoertarieven) af te
schaffen.
2. De douane-unie behelst de onderlinge verdeling, via een sleutel, van opbrengsten
uit invoertarieven.
3. De gemeenschappelijke markt is gestoeld op de douane-unie, waarbij de
belemmeringen ten aanzien van productiefactoren worden afgeschaft.
4. De economische unie gaat een stap verder doordat het financiële beleid en de
betreffende politiek gemeenschappelijk wordt, onder andere door een Centrale
Bank.
5. De volledige politieke en economische unie vereist totale samenvoeging van
landen, bijvoorbeeld de uiteindelijke Verenigde Staten van Amerika.
gemeenschappelijke interne markt
Vrijheden op de gebieden van:
- Verkeer van goederen
- Verkeer van diensten
- Verkeer van kapitaal
- Verkeer van personen
Gevolgen van de economische integratie
- Doordat er een grotere markt ontstaat, wordt het volume groter, dus de
inkoopkosten lager, daarmee ook de verkoopprij zen.
- Organisaties worden gedwongen efficiënter te werken omdat de winstmarges
lager zijn.
- "Snellere aanpassingen en een vergrote specialisatie door gebruik te maken van
de vergelijkende kosten (comparatieve kosten) tussen de verschillende landen
van de Europese Unie."
- Bevordering van innovatie, doordat er meer interactie is in een dynamischere
omgeving.
Aantal belemmeringen die er nog zijn
- Fysieke belemmeringen, zoals douanecontroles.
- Technische belemmeringen, zoals verschillende regelgevingen.
- Fiscale belemmeringen in de vorm van verschillen in belastingtarieven en
accijnzen
Milieufactoren
Door de economische groei en consumptie krijgt het milieu het te verduren. Tegenwoordig moeten
organisaties verantwoording afleggen ten aanzien van het milieu door middel van
milieuzorg, intern en in samenwerking met externe partijen.
De strategische aandachtsvelden ten aanzien van het milieu zijn:
1. Het zo schoon mogelijk uitvoeren van activiteiten.
2. Milieuzorg brengt nieuwe activiteiten met zich mee, dus nieuwe kansen.
3. Om duurzaamheid te garanderen, zal naar nieuwe mogelijkheden gezocht moeten
worden.
Milieuzorg zal integraal door alle afdelingen van de organisatie doorgevoerd
moeten worden.
Duurzaam ondernemen kent ook een vierstappenplan
1. Analyse van het imago van de organisatie en van de stakeholders.
2. Het opzetten van een beleidsplan dat in lijn ligt met het ondernemingsbeleid en
waarin tasbare doelen en meetbare prestatie-indicatoren vastgelegd worden.
3. De uitvoering behelst de omzetting naar concrete projecten die goed
gecommuniceerd worden door de hele organisatie. De toewijding en
verantwoording van het management is hierbij van belang, alsmede de
betrokkenheid van alle gelederen.
4. Evaluatie: aan de hand van metingen, ijkpunten en kwalitatieve beschouwingen
kan bepaald worden of de doelen bereikt zijn.