11 terms

Författning etc

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Riksdagsledamot
Person som är vald att sitta i riksdagen.
Landsting
Vår mellersta administrativa nivå. Val sker till ... -fullmäktige som är dess beslutsfattande församling. Ansvar framförallt för sjukvård och kollektivtrafik.
Kommun
Sveriges lägsta administrativa nivå. Val sker till ... -fullmäktige. Ansvarar för saker som skola, vägar, äldreomsorg.
Myndighet
Samhällsorgan med makt inom ett visst område. Fattar inte egna beslut utan utför beslut. I regel statliga och utför det som riksdagen bestämt.
Förvaltning
Den del av av det landstingen eller kommunerna som ansvarar för att sköta och administrera verksamheten. Tjänstemän som utför det som politiker fattat beslut om.
Grundlag
En lagsamling som utgör grunden för ett samhälle. Alla andra lagar bygger på dessa. Kan också kallas konstitution eller författning.
Europakonventionen
Gemensamt beslut bland en rad europeiska länder som säger att länderna ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en rad ytterligare saker, bl.a. förbud mot dödsstraff.
Regeringsformen
Den grundlag som har bestämmelser om hur Sveriges parlamentarism ska fungera och hur regeringar och liknande ska tillsättas.
Tryckfrihetsförordningen
Den grundlag som innehåller de regler och restriktioner som handlar om tryckfriheten och regler om offentliga handlingar, meddelarskydd etc.
Yttrandefrihetsgrundlagen
Den grundlag som klargör allas rätt att uttrycka sina åsikter och tankar i andra medium än tryckt form. Garanterar också att ingen statlig censur sker och rätten att vara anonym. Lagen hanterar också vad man inte får yttra.
Succesionsordningen
Den grundlag som reglerar tronföljden.