12 terms

Riksdagen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Talman
Leder riksdagens arbete.
Kammaren
Ett annat ord för plenisal. Här sker en del av Riksdagens arbete.
Plenisalen
Platsen där medlemmar av en politisk församling möts och fattar beslut. Där riksdagens beslut fattas.
Motion
Ett förslag till Riksdagen från en riksdagsledamot
Proposition
Ett förslag till Riksdagen från regeringen.
Interpellation
En fråga från en riksdagsledamot till ett statsråd. Måste besvaras skriftligt.
Utskott
Ungefär som en "miniriksdag". Ansvarar för vissa politiska områden.
Remiss
Ärende som skickas från ett utskott till experter och tillbaka.
Betänkande
En rapport från ett utskott till riksdagen med motiverat förslag till riksdagsbeslut.
Partipiska
En benämning på på bruket att få alla representanter inom ett parti att hålla sig till en och samma åsikt.
Acklamation
Allmän omröstning utan rösträkning. Omröstning med ja- och nej-rop.
Bifalla
Att godkänna ett förslag.