Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

olyan önálló testi tárgy, amelyen tulajdon állhat fenn

dolog

valakit megillető, pénzben kifejezhető jogok és kötelezettségek összessége

vagyon

egy dolog feletti teljes hatalom, amelynél fogva a magáéban mindenki megteheti mindazt, amviel nem zavar másokat; az a dologi jog, amelynél fogva a tulajdonos a tulajdon tárgyául szolgáló dologra bárki jogosulatlan behatását kizárhatja; a legtágabb, legteljesebb alanyi magánjog

tulajdon

az egy dolgon fennálló egyetlen tulajdonjog egyszerre több személyt illet meg

tulajdonközösség, condominium

a tulajdonos vmely jogi tény folytán megszerez egy, a dologra vonatkozó olyan eszmei hányadot vagy tulajdonjogi részjogosultságot, amely addig mást illetett meg

növedékjog, ius adcrescendi

az a tény, állapot, amikor vkinél, vkinek a fizikai értelemben vett hatalmában van egy dolog

birtok, possessio

a birtok ténylhez fűződő joghatásokat összefoglalóan birtokjognak nevezzük

birtokjog, ius possessionis

a birtokos védelmet kap pusztán azért, mert birtokol. Az a legfőbb joghatás, mely magához a birtok ténylhet kapcsolódik

birtokvédelem

olyan, a törvény által taxatíve meghatározott jogi tények, tényállások, amelyekhez a jogrend a tulajdon szerzés joghatását fűzi.

tulajdonszerzési módok, modi acquirendi dominii

más jogától függetlenül keletkezik új tulajdonjog

eredeti szerzésmód, acquisitio originaria

a tulajdonjog mástól származik, vagyis a tulajdont szerzőhöz jogutódlás címén kerül

származékos szerzésmód, acquisitio deerivativa

azt a jogi célt jelenti, amelynek érdekében a jogalanyok vmilyen jogi tényt véghezvisznek

jogcím, causa, titulus

ha valaki egy dolgot a törvény által meghatározott ideig folyamatosan birtokol, akkor tulajdonossá válhatik

elbirtoklás, usucapio

a birtok-traditiónak az az esete, amikor nemcsak a birtok (civilis possessio), hanem egyúttal a tulajdonjog is átszáll a dolog átvevőjére

tulajdon-traditio

uratlan dolgok birtokbavétele tulajdonszerzési szándékkal

foglalás, occupatio

egy bizonyos régen elrejtett értékes dolog, amelyre már nem emlékeznek, s így nincs tulajdonosa

kincs, thesaurus

különböző személyek tulajdonában álló dolgok emberi tevékenység következtében vagy egyéb tények folytán olyan szoros fizikai kapcsolatba kerülnek egymással, h ezáltal egyetlen, egységes dologgá válnak

dologegyesülés

azok a szaporulatok, amelyek egy termő dologból időszakonként természetes úton jönnek létre az anyadolog sérelme nélkül; olyan időszaki hozamok, amelyek az anyadolog fogyásával, sérelmével jönnek létre; olyan jövedelmet is, amelyhez nem a természet révén jutunk, hanem amelyet jogszabály minősít ilyennek.

gyümölcs, fructus

olyan gyümölcs, amely a perindításkor, ill a litis contestatio időpontjában még megvan, létezik

meglevő gyümölcs, fructus exstantes

litis contestatio idején sincs meg, mert elfogyasztották, túladtak rajta

elfogyasztott gyümölcs, fructus consumpti

nemcsak az alperesnek felróhatóan be nem szedett gyümölcsök, hanem azon gyümölcsök, ill értékük, amelyek az alperes vétkessége folytán nem is jöttek létre

beszedni elmulasztott gyümölcs, fructus percipiendi

más tulajdonában álló dolog emberi munkával történő olyan átalakítása, amelynek révén új dolog jön létre.

feldolgozás, specificatio

azokk, amelyek elmaradása esetén a dolog vagy elpusztulna, vagy rosszabbodnék

szükséges beruházások, impensae necessariae

azok, amelyek a hozományt jobbá teszik, nemcsak rosszabbodni nem engedik, amelyekből jövedelemre lehet szert tenni.

hasznos beruházások, utiles

azok, amelyek csak díszítik a dolgot, s nem növelik egyúttal a hasznát is

fényűző beruházások, voluptariae

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording