25 terms

római dologi jog

STUDY
PLAY
olyan önálló testi tárgy, amelyen tulajdon állhat fenn
dolog
valakit megillető, pénzben kifejezhető jogok és kötelezettségek összessége
vagyon
egy dolog feletti teljes hatalom, amelynél fogva a magáéban mindenki megteheti mindazt, amviel nem zavar másokat; az a dologi jog, amelynél fogva a tulajdonos a tulajdon tárgyául szolgáló dologra bárki jogosulatlan behatását kizárhatja; a legtágabb, legteljesebb alanyi magánjog
tulajdon
az egy dolgon fennálló egyetlen tulajdonjog egyszerre több személyt illet meg
tulajdonközösség, condominium
a tulajdonos vmely jogi tény folytán megszerez egy, a dologra vonatkozó olyan eszmei hányadot vagy tulajdonjogi részjogosultságot, amely addig mást illetett meg
növedékjog, ius adcrescendi
az a tény, állapot, amikor vkinél, vkinek a fizikai értelemben vett hatalmában van egy dolog
birtok, possessio
a birtok ténylhez fűződő joghatásokat összefoglalóan birtokjognak nevezzük
birtokjog, ius possessionis
a birtokos védelmet kap pusztán azért, mert birtokol. Az a legfőbb joghatás, mely magához a birtok ténylhet kapcsolódik
birtokvédelem
olyan, a törvény által taxatíve meghatározott jogi tények, tényállások, amelyekhez a jogrend a tulajdon szerzés joghatását fűzi.
tulajdonszerzési módok, modi acquirendi dominii
más jogától függetlenül keletkezik új tulajdonjog
eredeti szerzésmód, acquisitio originaria
a tulajdonjog mástól származik, vagyis a tulajdont szerzőhöz jogutódlás címén kerül
származékos szerzésmód, acquisitio deerivativa
azt a jogi célt jelenti, amelynek érdekében a jogalanyok vmilyen jogi tényt véghezvisznek
jogcím, causa, titulus
ha valaki egy dolgot a törvény által meghatározott ideig folyamatosan birtokol, akkor tulajdonossá válhatik
elbirtoklás, usucapio
a birtok-traditiónak az az esete, amikor nemcsak a birtok (civilis possessio), hanem egyúttal a tulajdonjog is átszáll a dolog átvevőjére
tulajdon-traditio
uratlan dolgok birtokbavétele tulajdonszerzési szándékkal
foglalás, occupatio
egy bizonyos régen elrejtett értékes dolog, amelyre már nem emlékeznek, s így nincs tulajdonosa
kincs, thesaurus
különböző személyek tulajdonában álló dolgok emberi tevékenység következtében vagy egyéb tények folytán olyan szoros fizikai kapcsolatba kerülnek egymással, h ezáltal egyetlen, egységes dologgá válnak
dologegyesülés
azok a szaporulatok, amelyek egy termő dologból időszakonként természetes úton jönnek létre az anyadolog sérelme nélkül; olyan időszaki hozamok, amelyek az anyadolog fogyásával, sérelmével jönnek létre; olyan jövedelmet is, amelyhez nem a természet révén jutunk, hanem amelyet jogszabály minősít ilyennek.
gyümölcs, fructus
olyan gyümölcs, amely a perindításkor, ill a litis contestatio időpontjában még megvan, létezik
meglevő gyümölcs, fructus exstantes
litis contestatio idején sincs meg, mert elfogyasztották, túladtak rajta
elfogyasztott gyümölcs, fructus consumpti
nemcsak az alperesnek felróhatóan be nem szedett gyümölcsök, hanem azon gyümölcsök, ill értékük, amelyek az alperes vétkessége folytán nem is jöttek létre
beszedni elmulasztott gyümölcs, fructus percipiendi
más tulajdonában álló dolog emberi munkával történő olyan átalakítása, amelynek révén új dolog jön létre.
feldolgozás, specificatio
azokk, amelyek elmaradása esetén a dolog vagy elpusztulna, vagy rosszabbodnék
szükséges beruházások, impensae necessariae
azok, amelyek a hozományt jobbá teszik, nemcsak rosszabbodni nem engedik, amelyekből jövedelemre lehet szert tenni.
hasznos beruházások, utiles
azok, amelyek csak díszítik a dolgot, s nem növelik egyúttal a hasznát is
fényűző beruházások, voluptariae