17 terms

Chinese II Lesson 5 Vocab

STUDY
PLAY
义工 (yì gōng)
volunteer
感恩节 (gǎnēnjié)
Thanksgiving
基督教 (jīdūjiào)
Christianity
薪水 (xīnshuǐ)
wage
工作 (gōngzuò)
work
需要 (xūyào)
need, to need
报名 (bàomíng)
to register
(参加) cānjiā
to participate
人手 (rénshǒu)
people
不够 (búgòu)
short of
原来 (yuánlái)
originally
助人为乐 (zhù rénwéi lé)
happiness as to help others
一方面 (yī fāngmiàn)
on one hand
提高 (tígāo)
to raise
增加 (zēngjiā)
to increase
经验 (jīngyàn)
experience
主管 (zhǔguǎn)
person in charge