40 terms

Chapter 8 Hanzi

STUDY
PLAY
pian1
ri4ji4
日记
zao3shang
早上
qi3 chuang2
起床
xi3 zao3
洗澡
zao3fan4
早饭
yi4bian1
一边
fa1yin1
.发音
xin1
dian4nao3
电脑
can1ting1
餐厅
wu3fan4
午饭
bao4
su4she4
宿舍
dao4
nar4
那儿
de shi2hou
的时候
zheng4zai4
正在
yi3qian2
以前
gao4su
告诉
yi3jing1
已经
feng1
xin4
zui4jin4
最近
xue2qi1
学期
chu2le
除了
yi3wai4
以外
zhuan1ye2
专业
hui4
kai1shi3
开始
xi2guan4
习惯
hou4lai2
后来
qing1chu
清楚
jin4bu4
进步
yin1yue4hui4
音乐会
xi1wang4
希望
neng2
yong4
xiao4
zhu4