47 terms

Catalan Unit 15

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

No em trobo bé
I don't feel well
seure
to sit down
darrerament
lately
el mal de cap
headache
el mal de ventre
stomach ache
l'ull
eye
estar marejat/-da
to feel sick
tenir febre
to have a temperature
efeinat/-da
busy
desmotivat/-da
dispirited
em fa estar
makes me feel
fins i tot
even
el medicament
medicine
caldre
to be necessary, to be right
hauries de
you ought to
agafar les coses a pit
to take things to heart
jo de tu
if I were you
com a minim
at least
receptar
to prescribe
el dolor
pain
la pastilla
pill
ingressar
to admit to hospital
trencar
to break
la cama
leg
el cop
blow, knock
l'esquena
back
greu
serious
el repòs
rest
fer bondat
to behave oneself
desanimat/-da
discouraged, downhearted
fer mal
to hurt
patir
to suffer
per postres
on top (of all that)
la grip
flu
el nebot/la neboda
nephew/niece
estar refredat/-da
to have a cold
fotut/-da
in a bad way
la boca
mouth
el braç
arm
l'orella
ear
el colze
elbow
el nas
nose
el peu
foot
el coll
neck
la mà
hand
el dit
finger
el genoll
knee