29 terms

Aardrijkskunde💚🌍💙

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Allochtoon
Iemand van wie in ieder geval een van de ouders in het buitenland geboren is.
Arbeidsmigrant
Iemand die verhuist om in het andere land te gaan werken.
Bevolkingsdichtheid
Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land.
Bevolkingsgrafiek
Gekanteld staafdiagram
Bevolkingsgroei
Groei van de bevolking van een land door meer geboorten dan sterfte en/of meer immigratie dan emigratie
Bevolkingsopbouw
Het aantal mensen in een bepaalde leeftijdsgroep en hoeveel daarvan weer man of vrouw zijn.
Bevolkingsspreiding
De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.
Binnenlandse migratie
Verhuizen binnen een land.
Buitenlandse migratie
Naar het buitenland verhuizen.
Ecologische migratie
Migratie met als doel te vluchten voor een natuurramp of andere natuurproblemen, bijvoorbeeld droogte.
Economische migratie
Migratie met als doel de eigen welvaart te verhogen
Emigratie
Je land verlaten om je in een ander land te vestigen.
Geboortecijfer/Sterftecijfer
Het geboorte/sterftecijfer is het gemiddeld aantal overledenen/geborenen in een gebied per 1000 inwoners in een jaar.
Gemiddelde levensverwachting
Het gemiddeld aantal jaren dat iemand leeft
Gezinshereniging
De echtgenote van de migrant komt samen met alle kinderen naar het land waar die migrant nu woont, zodat het gezin weer samenwoont.
Gezinsvorming
Een hier geboren allochtoon ( met name Turk of Marokkaan) kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders en vormt dan in Nederland een gezin
Immigratie
Een land binnenkomen om je daar te vestigen
Migratie
Verandering van woonplaats
Natuurlijke bevolkingsgroei
Groei van een bevolking doordat er meer kinderen geboren worden dan dat er mensen sterven.
Ontgroening
De afname van het aantal jonge mensen
Politieke migratie
Migratie met als doel te vluchten voor oorlog,geweld of vervolging.
Push en pull
Er zijn redenen waarom mensen ergens weg willen en waarom mensen ergens naartoe verhuizen. Er zijn dus gebieden die "afstoten" en gebieden die "aantrekken".
Segregratie
Als verschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen en er weinig contact is met andere bevolkingsgroepen
Sociale migratie
Migratie met als doel weer bij je familie te zijn
Vergrijzing
De toename van het aantal oudere mensen
Zuid-Noordmigratie
Migratie vanuit armere naar rijkere delen van de wereld.
Geboortecijfer uitrekenen
Aantal geboorten
------------------ x 1000
Aantal inwoners
Sterftecijfer uitrekenen
Aantal sterfgevallen
--------------------- x 1000
Aantal inwoners
Piemelsaplotje
Piemelsaplotje