15 terms

Phrases

From the excellent http://typeinthai.com/. Thirteen phrases
STUDY
PLAY
ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
"Thank you for the meal." kòp kun săm-ràp aa-hăan ná kráp
ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย
"I don't see anything."
chăn mong mâi hĕn a-rai loie
คุณรู้จักเธอได้อย่างไร
"How did you know her?"
kun róo jàk ter dâai yàang rai
ก็เพราะว่าฉันรักเขา
"Because I love him."
gôr prór wâa chăn rák kăo
ฉันไม่ค่อยชอบเขาเลย
"I don't like her."
chăn mâi kôi chôp kăo loie
แล้วฉันจะมาหาคุณอีกนะ
"Yeah I'll see you again."
láew chăn jà maa hăa kun èek ná
ไม่เป็นไรจริงเหรอ
"Are you really ok ?"
mâi bpen rai jing rĕr
อย่าทิ้งฉันไว้ข้างหลัง
"Don't leave me behind."
yàa tíng chăn wái kâang lăng
ฉันไม่ได้ยินคุณเลย
"I can't hear you."
chăn mâi dâai yin kun loie
แล้วผมจะได้เจอคุณอีกไหม
"Can I see you again ?"
láew pŏm jà dâai jer kun èek măi
คุณอย่าพูดแบบนั้นซิ
"You can't say that."
kun yàa pôot bàep nán sí
ฉันเคยเห็นเขามาก่อน
"I've seen him before."
chăn koie hĕn kăo maa gòn
คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
"Are you alright ?"
kun bpen a-rai rĕu bplào
ตั้งใจ
intend
chan dtang-jai ja hai khun
เกินไป
too
paeng gern-pbai, reo gern-pbai