h7 besluitvorming

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

beperkte zekerheid
de doelstelling zijn duidelijk, maar de exacte uitkomst van de alternatieven is niet bekend. echter, het is wel mogelijk de kans te voorspellen van het resultaat.
volkomen onzekerheid
In deze situatie is er sprake van absolute onvoorspelbaarheid en zijn de doelstellingen ook niet duidelijk.
bureaucratisch besluitvormingsproces
beslissingen komen vort uit regelgeving en zijn niet het gevolg van bewust gemaakte keuzen. door middel van regels, planning en controle krijgt het besluitvormingsproces een geformaliseerd karakter.
situatiemodellen
het invoeren van-nog-onbekende grootheden in een gegeven situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
brainstorming
doel is om zo veel mogelijk ideeën op te doen, niet zozeer vanwege het evalueren of het maken van een keuze. kritiek tijdens de sessie mag niet geuit worden. de bedoeling is dat mensen op elkaars ideeën voortborduren
ondernemingsraad
indirecte medezeggenschap via gekozen vertegenwoordigers binnen een organisatie.
bedrijfssimulatiemodel
softwaremodel waarbij een bedrijfseconomische situatie in een bepaalde branche en/of een bepaald bedrijf wordt nagebootst.
value based management
een managementconcept dat betrekking heeft op het vergroten van de waarde van de onderneming en het creëren van aandeelhouderswaarde.
expertsysteem/kennissysteem
een geautomatiseerd systeem dat kennis heeft op een bepaald gebied en waarbij het systeem, in dialoog met de gebruiker, problemen op dat gebied kan oplossen.
balanced scorecard
een meet en verbeteringssysteem dat zich richt op het vertalen van strategie naar concrete actie. het sturen op basis van resultaten is een expliciet onderdeel van de methode.
beperkte onzekerheid
in deze situatie kunnen resultaten van de alternatieven nauwelijks worden voorspeld, maar zijn de doelstellingen wel duidelijk.
politiek besluitvormingsproces
dit proces kent een geformaliseerd en gedecentraliseerd karakter. Het decentrale karakter komt tot uitdrukking doordat er bij dit proces veel verschillende partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn. de besluitvorming is het resultaat van onderhandelingen en wisselwerking tussen groepen.
medezeggenschap
de rechten en bevoegdheden waarover medewerkers kunnen beschikken om invloed uit te oefenen op de vaststelling, uitvoering en controle van het bedrijfsbeleid en de besluitvorming die daarop wordt gebaseerd.
prestatie-indicator
deze parameter is een kwantitatief gegeven en wordt uitgedrukt in een getal of percentage.
openeindbesluitvormingsproces
dit proces kent een gedecentraliseerd en informeel karakter. het proces kent geen duidelijk begin- en eindpunt. besluitvorming wordt gezien als een grillig en onvoorspelbaar proces. doelstellingen zijn onduidelijk en beslissingen lijken een ad-hockarakter te hebben waarbij toeval een grote rol speelt.
kritische succesfactor
een bedrijfsvariabele die van kritisch belang is voor het behalen van de bedrijfsstrategie of van een cruciale bedrijfsactiviteit. deze parameter geeft een kwalitatieve omschrijving van een element uit de strategie of van een bedrijfsactiviteit waarin de organisatie moet uitblinken om succesvol te zijn.
beslissingsondersteunend systeem
een op een computer gebaseerd systeem dat besluitvormers helpt om ongestructureerde problemen aan te pakken door middel van een directe interactie met gegevens.
beslissingsboom
is een grafische voorstelling van een probleemstelling waarin verschillende alternatieven met gebeurtenissen naar voren komen.
neorationeel besluitvormingsproces
dit lijkt het meest op het rationele model, alleen spelen naast rationele aspecten ook emotionele en intuïtieve aspecten een rol in de besluitvorming.
onderhandelen
het gaat er uiteindelijk om, om via een overleg een compromis te vinden waarmee alle partijen kunnen instemmen. kenmerkend is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven
rationele besluitvormingsproces
binnen dit besluitvormingsproces wordt ervan uitgegaan dat een beslissing voortkomt uit een duidelijke probleemstelling en dat er bewuste keuzen worden gemaakt na een zorgvuldige afweging van alternatieven. binnen het proces is sprake van een fasering en systematiek.
volkomen zekerheid
de doelstelling en de uitkomsten van alle alternatieven zijn exact bekend.