28 terms

3 Aardrijkskunde Begrippen Internationale Handel

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Absolute afstand
Afstand uitgedrukt in kilometers hemelsbreed gemeten.
Absolute ligging
De ligging van een plaats op het aardoppervlak aangegeven met het coördinatenstelsel.
Agglomeratievoordelen
De voordelen van het bij elkaar zitten van bedrijven. Ze profiteren van elkaars aanwezigheid. Ze delen bijvoorbeeld dezelfde gespecialiseerde toeleverancier.
Bestaansmiddelen
Een mens heeft allerlei dingen nodig om te kunnen bestaan, zoals voedsel, onderdak en kleding. Die levensbehoeften moeten geproduceerd worden. De middelen waarmee dat gebeurt, heten bestaansmiddelen. Bestaansmiddelen kun je verdelen in drie hoofdgroepen: de primaire, secundaire en tertiaire sector.
Primaire sector
Bestaansmiddelen die hun producten regelrecht uit de natuur halen: landbouw, visserij, jacht en delfstofwinning.
Secundaire sector
Bedrijfstakken die voor de verwerking van de producten uit de primaire sector zorgen: industrie, bouwnijverheid en elektriciteits-, gas- en waterbedrijven.
Tertiaire sector (diensten sector)
Bedrijven die diensten verlenen. Bijvoorbeeld: winkels, vervoer, onderwijs en zorg.
Buitenlandse investering
Iemand investeert geld in een ander land, door een bedrijf op te starten of een lokaal bedrijf over te nemen.
Economische globalisering
Het proces van internationale uitwisseling van goederen, technologie en kapitaal.
Globalisering (internationalisering/mondialisering)
Het proces van internationale uitwisseling van mensen, goederen, geld en informatie.
Infrastructuur
Alle voorzieningen die het vervoer van mensen, goederen en informatie mogelijk maken, zoals spoorwegen, wegen, kanalen, communicatieapparaten, pompstations en containerterminals.
Internationale arbeidsverdeling
Arbeid wordt verdeeld tussen landen, elk land produceert waar het goed in is. Het hoofdkantoor, de onderzoeksafdeling en de fabrieken van één multinationale onderneming zitten in verschillende landen.
Kapitaal
Alle gebouwen, machines, hulpmiddelen en voertuigen die voor de productie nodig zijn.
Massagoederen
Goederen die los in het ruim, de tank of de laadbak worden vervoerd.
Mobiliteit
Verplaatsen van mensen en goederen met een vervoermiddel.
Mondiaal netwerk
Wereldwijde, langdurige en georganiseerde contacten tussen mensen en bedrijven.
Multinationale onderneming (multinational)
Bedrijven met vestigingen in meerdere landen.
Productieketen
Alle activiteiten die in een bepaalde volgorde nodig zijn om een product te maken, van grondstof tot en met het eindproduct dat gebruikt wordt door de consument.
Regionale specialisatie
Een land of gebied concentreert zich op het maken van producten of diensten die het in vergelijking met andere landen of gebieden het goedkoopste kan maken.
Relatieve afstand
Afstand uitgedrukt in tijd, moeite of kosten.
Relatieve ligging
De ligging van een gebied ten opzichte van een ander gebied. Als de relatieve ligging goed is, heeft het gebied gunstige verbindingen met andere gebieden.
Stukgoederen
Goederen die los verpakt zijn, en meestal worden vervoerd in een container.
Tijdruimtecompressie
Het proces van afnemende relatieve afstanden, vooral als gevolg van technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van infrastructuur.
Transportnetwerk (hub- en spokessysteem)
Een systeem waarin knooppunten (hubs) met elkaar verbonden zijn door transportlijnen (spokes).
Wereldsysteem
De indeling van de wereld volgens een bepaald model, zoals het centrum-periferiemodel, om de economische en politieke machtsverhoudingen uit te drukken.
Centrum
Rijke, ontwikkelde landen in de wereld.
Semi-periferie
Landen die qua economische en politieke macht tussen het centrum en periferie in zitten.
Periferie
Arme landen in de wereld, die politiek en economisch afhankelijk zijn van het centrum.