Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

shirt

ka pālule

aloha shirt

ka pālule aloha

tank top

ka pale 'ili kā'awe

sweater

ke kueke

coat

ke kuka

skirt

ka pā'ū

long dress

ka mu'umu'u

short dress

ka holomu'u

belt

ka 'ili/ke kuapo

button

ke pihi

hat

ka pāpale

shoe

ke kāma'a

high heel shoe

ke kama'a hila

stockings/socks

ke kākini

diaper

ke kaiapa

wallet

ka paiaka

ring

ke komo

necklace

ka lei pu'u

slippers

ke kalipa

washing machine

ka mīkini holoi lole

hanger

ka lā'au kau lole

laundry detergent

ke kopa lole

uniform

ka pa'a lole makalike

raincoat

ke kuka pale ua

line for clothes

ka laina

t shirt

ka pālule T

jacket

ka iakeke/lakeke

pants

ka lole wāwae

jeans

ka lole wāwae kēlā

shorts

ka lole wāwae pōkole

swim suit

ka lole 'au'au kai

pocket

ka pāiki

sleep wear

ka lole moe

sneakers

ke kāma'a holo wāwae

necktie

ka lei 'ā'i

zipper/hook

ka huka holo

panties

ka lole wāwae li'ili'i

BBD's

ka lole wāwae pale

purse

ka pāiki pa'a lima

bracelet

ke apo lima

earrings

ke kula pepeiao

to put on

ke komo/ho'okomo

dryer

ka mīkini ho'omalo'o lole

gloves

ka mikilima

collar

ke kala

clothes line

ke kaula lole

shoe lace

ka līkāma'a

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording