Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

caravella

200-500 tonna vízkiszorítású, összetett vitorlarendszerű, mélyjáratú, hátsókormányos hajó

szeksztáns

hajózásban helymeghatározásra szolgáló szögmérő szerkezet

indiánok

Amerika őslakói, akikről Kolombusz azt hitte, hogy indiaiak

tordesillasi szerződés

1494. spanyol-portugál szerződés
É-D-i irányban kettéosztotta az újonnan felfedezett területeket
a Zöldfoki-szigetektől 2000 km-re húzták meg a választóvonalat
ettől K-re minden a portugáloké, nyugatra a spanyoloké

skorbut

C-vitamin-hiányból eredő, vérzéssel, ínysorvadással, foghullással, ízületi elváltozással járó betegség, ami főleg a matrózokat érintette, mivel a hosszú hajóutak során nem jutottak friss zöldséghez és gyümölcshöz

konkvisztádor

spanyol hódító

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording