38 terms

Sleeping

Chinese vocab. All about sleeping, snoring, daydreaming and nightmaring.
STUDY
PLAY
睡覺
shuì jiào
sleep
睡過頭
shuì guòtóu
oversleep
睡懶覺
shuì lǎnjiào
have a lie in, sleep till late
睡得沉
shuìde chén
sleep soundly, deep sleep
熟睡
shúshuì
sleep well, soundly
他睡得很熟
酣睡
hānshuì
sleep well
小毛頭正酣睡着
起床
qǐchuáng
get up (out of bed)
醒過來
xǐng guòlái
wake up
小睡一會兒
xiǎoshuìyīhuìer
have a snooze/ nap
眯一會兒
mīyīhuìer
have a snooze /short nap
打盹兒
dǎdǔn er
have a doze
午飯後他總要打個盹兒
做夢
zuòmèng
dream
一場夢
做惡夢
zuò èmèng
have a nightmare
一場惡夢
做白日夢
zuò báirì mèng
day dream
昏昏欲睡
hūnhūn yùshuì
drowsy, sleep
打哈欠
dǎhāqiàn
yawn
打鼾
dǎhān
snore
打呼嚕
dǎ hūlu
snore
睡衣
shuìyī
pyjamas
催眠曲
cuīmiánqǔ
lullaby
冬眠
dōngmián
hibernate
夜遊症
yèyóuzhèng
sleep walking
夢遊症
mèngyóuzhèng
sleep walking
失眠
shīmián
(suffer from) insomnia
你睏了就睡吧
nǐ kùnle jiù shuìba
Go to bed if you are sleepy
我很睏
wǒ hěnkùn
我睏了
wǒ kùn le
I'm sleepy
我很累
wǒ hěn lei4
I'm tired
我累了
wǒ lei4 le
I'm tired
撥鬧鐘
bō nàozhōng
set the alarm
睡眠不足
shuìmián bùzú
not had enough sleep
晚安, 好夢
wǎn ān hǎomèng
Goodnight, sweet dreams
你睡得著嗎
nǐ shuìdezháo ma
Can you get to sleep?
我睡不著
wǒ shuìbuzháo
I can't get to sleep
你睡得 好嗎?
Nǐ shuìde hǎoma?
Did you get a good sleep?
去叫醒他
qùjiào xǐngtā
wake him up!
睡眼朦朧
shuìyǎn ménglóng
eyes heavy with sleep/ drowsy
呼呼大睡
hūhūdàshuì
get a good, heavy sleep