Basic Reading 1.3

Đất nước Việt Nam giống một con hổ trẻ.
STUDY
PLAY
con hổ
a tiger
ấn tượng
impression
sôi động
lively
buổi hội đàm
a meeting (literally: meeting and talk session)
bắt tay
to shake hand
vấn đề
issue
tăng cường
to strengthen
hợp tác
cooperation
lĩnh vực
area
tái khẳng định
to reaffirm
việc hỗ trợ
assistance
mở cửa
to open
sự ủng hộ
support
mở cửa
to open (literally: to open door)
lịch trình
schedule
tham dự
participating
khuôn khổ
framework
cuộc gặp
a meeting
lãnh đạo
leader